Serdar Berdimuhamedow Näbelli esgeriň guburyna gül goýdy

  • 11.06.2022 08:24
  • 34960
Serdar Berdimuhamedow Näbelli esgeriň guburyna gül goýdy

Russiýa Federasiýasyna ilkinji resmi saparynyň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Kreml diwarynyň ýanyndaky Aleksandrow bagynda Näbelli esgeriň guburyna gül çemenini goýdy.

Näbelli esgeriň gubury ýadygärlik arhitektura toplumy bolup, ol 1967-nji ýylda käbir meşhur rus arhitektorlarynyň taslamasy esasynda bina edildi. Ýadygärlik Russiýanyň medeni mirasynyň desgasy diýen derejä eýedir.

Däp bolşy ýaly, Russiýa Federasiýasyna sapar bilen baran döwlet we Hökümet Baştutanlary 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda wepat bolan esgerleri hatyralap, bu ýadygärlige gül desselerini goýýarlar.


düýn 23:42
2281

Kosmosda düşürilen «Çagyryş» filmi 20-nji aprelde çykar

Kosmosda bölekleýin surata düşürilen, Klim Şipenkonyň režissýorlygyndaky “Çagyryş” filminiň ilkinji görkezilişi 20-nji aprelde  bolar. Bu barada TASS habar berdi. Filmiň görkezilişe çykmaly täze senesi öň "Kinopoisk"...

28.01.2023 08:45
25975

Harby gullukçylaryň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

28.01.2023 06:23
10720

Aşgabatda dünýäniň nusgawy aýdymlaryndan düzülen konsert geçiriler

Aşgabatdaky Mukamlar köşgi 4-5-nji fewralda geçiriljek dünýä ýurtlarynyň nusgawy hor eserleriniň we kinofilmleriniň aýdymlaryndan düzülen konserte çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň...

28.01.2023 00:11
17970

Türkmenistanyň Merkezi banky: 1 mln-a golaý adam internet-bankingden peýdalanýar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä, Türkmenistanda internet-bankingi ulanyjylaryň umumy sany 932,7 müňe ýetdi. Bu barada ORIENT agentligi Muňa ýurduň Merkezi bankynyň saýtynda çap edilen maglumatlar...