Serdar Berdimuhamedow Moskwada saparda bolup, Putin bilen duşuşar

  • 06.06.2022 02:41
  • 32648
Serdar Berdimuhamedow Moskwada saparda bolup, Putin bilen duşuşar

Ýakyn günlerde Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň arasynda ýokary derejeli gepleşikler geçiriler. Bu barada rus Lideriniň metbugat sekretary Dmitriý Peskowyň maglumatlaryna salgylanyp, iri habarlar gulluklary ýazýar.

Habarlarda bellenilişi ýaly, Serdar Berdimuhamedowyň Moskwa saparynyň çäklerinde ykdysady meseleler boýunça birnäçe duşuşyklary we gepleşikleri geçirmek meýilleşdirilýär. Munuň özi türkmen döwletiniň Baştutanynyň Saud Arabystany Patyşalygyna gidip, Mekgede umra hajyny berjaý edeninden soňra, daşary ýurtlara amala aşyrjak nobatdaky sapary bolar.

Ýeri gelende bellesek, şu ýylyň 12-nji maýynda Aşgabatda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyna gatnaşmaga gelen GDA gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň Geňeşiniň Başlygy, RF-niň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşyp, Prezident Wladimir Putiniň Moskwa sapar bilen gelmek baradaky çakylygyny ýetiripdi.


şu gün 17:46
91

Türkmenistanda «Ýylyň gümrük nokady» we göreldeli gümrük işgärleri yglan edildi

Ahal welaýat gümrükhanasynyň Artyk awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Artyk» gümrük nokady «Ýylyň gümrük nokady» diýlip yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi saýty habar berýär...

şu gün 17:03
2

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jins matalaryny hem-de nah ýüplügi satyn aldylar. Netijede jemi bahasy ABŞ-nyň...

şu gün 16:56
4

Wýaçeslaw Wolodin Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň öňünde çykyş etdi

Aşgabada resmi saparynyň çäklerinde RF-niň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň öňünde çykyş etdi. Wolodiniň çykyşynda bellemegine görä, parlamentleriň özara gatnaşyklaryny...

şu gün 16:43
56

Wýaçeslaw Wolodin «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda gül goýdy

Aşgabada resmi sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin hem-de wekiliýetiň agzalary «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda gül goýdular. «Halk hakydasy» ýadygärlikler...