BMG Türkiýäniň halkara adynyň Türkiýe bilen çalşyrylmagyny makullady

  • 02.06.2022 23:35
  • 17036
BMG Türkiýäniň halkara adynyň Türkiýe bilen çalşyrylmagyny makullady

BMG Türkiýäniň ýurduň adyny daşary ýurt dillerinde hem üýtgemän, Türkiýe diýlip ýazylmagyny sorap ýüz tutan resmi haýyşyny kanagatlandyrdy. Bu barada AA-nyň habarçysyna BMG-niň Baş sekretarynyň metbugat sekretary Stefan Dýužarrik habar berdi.

Onuň sözlerine görä, BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterreşe Türkiýäniň daşary işler ministrinden ýurduň halkara adyny üýtgetmek barada habar gelip gowşupdyr. Dýužarrik ýurduň adynyň üýtgedilmegi şu hat gowşan pursadyndan başlap güýje girýär diýip mälim etdi.
Şeýlelikde, mundan beýläk ähli halkara forumlarda we resmi hatlarda Türkiýe ady ulanylyp, ozalky etnonimler (Turkey, Turkei, Turquie we ş.m.) aradan aýrylar.


düýn 12:10
2967

BMG-niň Bütindünýä ummanlar güni mynasybetli geçirilen foto bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi (Foto)

BMG-niň Bütindünýä ummanlar güni mynasybetli planeta üçin ummanyň ähmiýetine we ony goramagyň zerurlygyna bagyşlanyp, her ýyl geçirilýän 11-nji foto bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi. Bäsleşik BMG-niň Hukuk...

03.06.2024 14:36
10403

Türkiýäniň Ýozgat şäherinde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi

31-nji maýda Türkiýäniň Ýozgat şäheriniň merkezi seýilgähinde Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy tarapyndan beýik türkmen şahyry we filosofy Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasy gurnaldy. Türkmenistanyň...

26.05.2024 01:06
12789

Baýrak gaznasy 500 müň dollar bolan Counter-Strike 2 boýunça ýaryşda Türkiýeden topar ýeňiji boldy

Türkiýeden Eternal Fire topary Counter-Strike 2 boýunça CCT Season 1 Global Finals-da ýeňiji boldy, ol grand-finalda Demirgazyk Amerikadan Team Liquid toparyny 3:1 hasabynda utdy. Öň habar berşimiz ýaly, baýrak...

21.05.2024 13:14
12199

Türkiýe daşary ýurtly raýatlara ýany bilen birden artyk smartfon getirmegi gadagan eder

2024-nji ýylyň oktýabr aýyndan aýyndan başlap, Türkiýä barýan raýatlara ýurduň çägine ýanyň bilen diňe 1 (bir) mobil telefonyny almaga rugsat berler. Täze düzgün elektron tehnikalaryň bikanun dolanyşygynyň öňüni...