BMG Türkiýäniň halkara adynyň Türkiýe bilen çalşyrylmagyny makullady

  • 02.06.2022 23:35
  • 16290
BMG Türkiýäniň halkara adynyň Türkiýe bilen çalşyrylmagyny makullady

BMG Türkiýäniň ýurduň adyny daşary ýurt dillerinde hem üýtgemän, Türkiýe diýlip ýazylmagyny sorap ýüz tutan resmi haýyşyny kanagatlandyrdy. Bu barada AA-nyň habarçysyna BMG-niň Baş sekretarynyň metbugat sekretary Stefan Dýužarrik habar berdi.

Onuň sözlerine görä, BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterreşe Türkiýäniň daşary işler ministrinden ýurduň halkara adyny üýtgetmek barada habar gelip gowşupdyr. Dýužarrik ýurduň adynyň üýtgedilmegi şu hat gowşan pursadyndan başlap güýje girýär diýip mälim etdi.
Şeýlelikde, mundan beýläk ähli halkara forumlarda we resmi hatlarda Türkiýe ady ulanylyp, ozalky etnonimler (Turkey, Turkei, Turquie we ş.m.) aradan aýrylar.


düýn 23:11
8229

Türkmenistan Türkiýede ýer titremede şehit bolanlary ýatlap, sadaka berer

Türkmenistanda ýakyn wagtda Türkiýede agyr betbagtçylyk zerarly şehit bolanlary ýatlap «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda sadaka berler. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ...

02.02.2023 09:23
17325

Her 1,17 minutda bir uçuş ýa gonuş: Stambulyň aeroporty Ýewropanyň iň köp gatnawly howa menzili

«Stambul howa menzili» ýene-de Ýewropanyň iň ýygy gatnawly howa menzili hökmünde ykrar edildi diýip, Anadolu habar berýär. Eurocontrol howa gatnawlarynyň ýewropa operatorynyň hasabatynda: «Şu ýylyň ýanwar aýynda...

23.01.2023 11:42
21771

Stambulda Ýewropada iň tizlikli metro ulgamy işe girizildi

Ýekşenbe güni Stambulda Ýewropada iň ýyndam metro ugry işe girizildi, bu türk megapolisini onuň Ýewropa böleginde ýerleşen halkara howa menzili bilen birleşdirdi. Ýerli häkimiýetiň habar bermegine görä, otlular...

20.12.2022 12:48
62709

JONY, Nýuşa, Dima Bilan, Mustafa Sandal we beýlekiler Aşgabatda konsert bererler

Täze ýyl mynasybetli Aşgabatda dünýä belli ýyldyzlaryň konserti geçiriler. Bu barada ORIENT agentligi habar berýär.  Aşgabatlylara we paýtagymyzyň myhmanlaryna konsert berjekleriň arasynda ýurdumyza ilkinji gezek...