Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň 5 aýky işiniň netijelerine garady

  • 01.06.2022 01:59
  • 24807
Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň 5 aýky işiniň netijelerine garady

31-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda 2022-nji ýylyň bäş aýynda Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň alyp baran işleriniň jemlerine garaldy, Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmek, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini kämilleşdirmek boýunça ilkinji nobatdaky wezipeler kesgitlenildi.

Mejlisiň gün tertibine laýyklykda, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýew, Baş prokuror B.Atdaýew, içeri işler ministri M.Hydyrow, Ýokary kazyýetiň başlygy G.Ussanepesow, milli howpsuzlyk ministri G.Annaýew, Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ý.Nuryýew, adalat ministri M.Taganow, Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýew hem-de Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy N.Atagaraýew gözegçilik edýän edaralarynda şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetirilen işler barada hasabatlary bilen çykyş etdiler.

Döwlet Baştutany häzirki wagtda Ýaragly Güýçleriň hatarlaryndan ätiýaçlyga goýbermek we Türkmenistanyň raýatlarynyň ýazky çagyryş möwsümi boýunça amala aşyrylýan işleriň degişli derejede, kanunçylyga laýyklykda geçirilişini berk gözegçilikde saklamalydygyny nygtap, ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli geçiriljek dabaraly harby ýörişe häzirden taýýarlyk görlüp başlanmalydygyna ünsi çekdi hem-de Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna, goranmak ministrine anyk tabşyryklary berdi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna ýüzlenip: «Biz goranyş häsiýetli Harby doktrinamyzyň talaplaryna laýyklykda, harby we hukuk goraýjy edaralaryň düzümini mundan beýläk-de yzygiderli kämilleşdireris. Ýurdumyzyň goranmak ukybyny has-da berkideris. Watan goragçylarynyň we olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş, gulluk, iş şertlerini yzygiderli gowulandyrmak boýunça uly işleri durmuşa geçirmegi dowam ederis» diýip nygtady. 


şu gün 15:32
1456

Serdar Berdimuhamedow Ilham Aliýewi Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow azerbaýjanly kärdeşi Ilham Aliýewe Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi. "Sizi hem-de Azerbaýjanyň doganlyk halkyny Siziň ýurduňyzyň Garaşsyzlyk...

şu gün 10:13
4695

Aşgabatda «Merkezi Aziýa — ÝB» formatynda Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň duşuşygy geçirildi

26-njy maýda Türkmenistanyň daşary syýasy edarasynyň binasynda “Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi” formatynda Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty...

şu gün 10:07
2772

Konsullyk meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan geňeşmeleri geçirildi

26-njy maýda Bakuda konsullyk meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan maslahatlaşmalary geçirildi. Oňa Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň daşary syýasy edaralarynyň konsullyk gulluklarynyň ýolbaşçylary gatnaşdy. Bu barada...

düýn 11:17
3376

Iýun aýynda türkmen wekiliýeti Tbiliside iş saparynda bolar

5-6-njy iýunda Gruziýanyň paýtagty Tbilisi şäherinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler. Häzirki wagtda türkmen wekiliýetiniň bu mejlise gatnaşmagy üçin...