Rustam Minnihanow Serdar Berdimuhamedowy mynasyp bolan ordeni bilen gutlady

  • 26.05.2022 10:29
  • 8558
Rustam Minnihanow Serdar Berdimuhamedowy mynasyp bolan ordeni bilen gutlady

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow Prezident Serdar Berdimuhamedowa Russiýanyň “Dostluk” ordeni bilen sylaglanmagy mynasybetli gutlag hatyny ýollady.

"Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky pugta özara düşünişmegi hem-de hoşniýetli gatnaşyklary alamatlandyrýan bu şanly waka, goý, Sizi iki ýurduň halky üçin hem, ählumumy parahatçylygy pugtalandyrmak üçin hem strategik ähmiýete eýe bolan netijeli döwletara hyzmatdaşlygyň ýörelgelerini has-da artdyrmak ugrunda geljekde-de döredijilik ylhamyna ruhlandyrsyn! Size tüýs ýürekden buýsanýaryn we ýurduňyzyň bähbidine alyp barýan jogapkärli işiňizde uly üstünlik, berk jan saglyk, bagt arzuw edýärin" diýip, Tatarystanyň Prezidenti hatynda rus-türkmen hyzmatdaşlygynyň çäklerinde doganlyk halklarymyzyň arasyndaky köpugurly gatnaşyklaryň has-da ösdüriljekdigine berk ynanýandygyny tassyklady.


şu gün 15:07
1248

Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri «Agro-Pack Turkmenistan 2023» halkara sergisine gatnaşdy

Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow Türkmenistana iş saparynyň dowamynda wise-premýer, bilelikdäki azerbaýjan-türkmen Hökümetara toparynyň egindeş başlygy Batyr Atdaýew bilen bilelikde «Agro-Pack...

şu gün 14:29
955

Türkmenistan Stambulda «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy

Türkmenistandan wekilçilikli topar 2023-nji ýylyň 24-27-nji noýabry aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde geçirilen «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Söwda-senagat...

şu gün 14:07
790

Aşgabatda ilkinji gezek geçirilýän «Agro-Pak Türkmenistan ─ 2023» halkara sergisi öz işine başlady

Şu gün, 28-nji noýabrda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň «Agro-Pak Türkmenistan - 2023» ady bilen azyk, gaplama we oba hojalyk önümleriniň halkara sergisi öz işine başlady. Ýurdumyzda ilkinji gezek...

şu gün 08:08
1532

Niderlandlaryň Türkmenistandaky ilçisi Mejlisiň Başlygyna ynanç hatyny gowşurdy

27-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Niderlandlar Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Nikolaas Ýakob Shermersden ynanç...