Gurbanguly Berdimuhamedow Kazanda Prezident Rustam Minnihanow bilen gepleşikleri geçirdi

  • 20.05.2022 08:44
  • 10907
Gurbanguly Berdimuhamedow Kazanda Prezident Rustam Minnihanow bilen gepleşikleri geçirdi

19-njy maýda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşygy geçirildi. Gahryman Arkadagymyz Wolga Bulgariýasynyň yslamy kabul etmeginiň 1100 ýyllygyna bagyşlanan çärelere, “Russiýa — yslam dünýäsi: KazanSummit 2022” XIII halkara ykdysady sammitine hem-de “Russiýa — yslam dünýäsi” strategik garaýyş toparynyň her ýylky mejlisiniň hormatly myhmany hökmünde gatnaşmaga çakylygy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Kazanda Russiýa Federasiýasynyň yslam dünýäsiniň ýurtlary bilen ykdysady gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gönükdirilen şeýle möhüm halkara çäreleriň geçirilmegi Tatarystanyň belent abraýynyň hem-de oňa dünýä bileleşiginiň uly gyzyklanma bildirýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Şol bir wagtyň özünde bu çäreler COVID-19-dan soňky döwürde ýurtlaryň arasynda işewür hyzmatdaşlygy giňeltmegiň täze ýollaryny gözlemek üçin netijeli meýdança bolup hyzmat eder. Şol döwürde dünýä bileleşigi ykdysady we durmuş taýdan dikeltmegi çaltlandyrmak babatda tagallalaryny birleşdirýär diýip, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy aýtdy.

Şundan ugur alyp, Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanyň wekiliýetiniň şu saparynyň hem-de dürli meýdançalardaky geljekki duşuşyklaryň ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmäge saldamly goşant goşjakdygyna pugta ynam bildirdi. Şunuň bilen baglylykda, Arkadagymyz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň hem-de Tatarystan Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň arasynda netijeli gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy.


şu gün 00:41
5401

Mähri Bäşimowa Bişkekde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň duşuşygyna gatnaşdy

27-28-nji noýabrda Daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Gyrgyz Respublikasynyň hökümetiniň goldawy bilen BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy...

şu gün 00:35
2870

Duşenbede Bilelikdäki türkmen-täjik Hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

27-28-nji noýabrda Duşenbe şäherinde söwda-ykdysady, ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki türkmen-täjik Hökümetara toparynyň on ikinji mejlisi geçirildi. Türkmen tarapynyň ýolbaşçysy hökmünde wise-premýer...

şu gün 00:29
1187

Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň mejlisi geçirildi

28-nji noýabrda Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi. Mejlisde türkmen wekiliýetine wise-premýer Batyr Atdaýew, azerbaýjan wekiliýetine Azerbaýjan...

düýn 22:48
1583

Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministrini kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň 7-nji mejlisine gatnaşmak üçin ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip gelen Azerbaýjanyň ykdysadyýet...