Eýran bilen Türkmenistan elektroenergiýa söwdasyny giňeltmegi maslahatlaşdylar

  • 19.05.2022 14:52
  • 6503
Eýran bilen Türkmenistan elektroenergiýa söwdasyny giňeltmegi maslahatlaşdylar

Eýranyň energetika ministriniň suw üpjünçiligi we suw akabasy meseleleri boýunça orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky Eýranyň Energetika ministrliginiň wekiliýeti suw, elektrik energiýasy pudagyndaky eýran-türkmen hyzmatdaşlygy we ony ösdürmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin Aşgabada geldi.

Eýranyň Energetika ministriniň orunbasary Mohammad Jawanbaht Türkmenistanyň Energetika ministriniň orunbasary Serdar Saparow bilen duşuşyp, pudaklaryň arasyndaky özara ikitaraplaýyn gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň mümkinçilikleri barada gepleşikleri geçirdi diýip, Mehrnews habar berýär.
Taraplar elektrik energiýasy ulgamynda mundan beýläkde özara gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildirdiler we inžener-tehniki hyzmatlar babatynda alyş-çalşy giňeltmek barada  ylalaşyga geldiler. Onuň esasynda, geljekki taslamalar bilen ýerinde tanyşmak üçin,  ýakyn günlerde Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň wekiliýetiniň Eýrana gelip görmegi karar edildi.


düýn 17:02
7413

Moskwada Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň DIM-iniň ýolbaşçylary duşuşar

6-njy dekabrda Russiýa Federasiýasynyň paýtagtynda Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow türkmen kärdeşi Raşid Meredowy kabul eder. Russiýanyň daşary syýasat edarasynyň resmi wekili Mariýa...

düýn 16:26
3032

Türkmenistan 2022-nji ýylda Gazagystan bilen haryt dolanyşygyny 130% artdyrdy

Türkmenistan bilen Gazagystanyň özara haryt dolanyşygy 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda 128,1% artyp, 328,2 mln dollara barabar boldy. Finpom.kz portalynyň habar...

düýn 08:55
3738

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň energetika ministrini kabul etdi

30-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabiany kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlary ara...

29.11.2022 16:22
15717

Ilham Aliýew Türkmenistanyň wise-premýeri Batyr Atdaýewi kabul etdi

29-njy noýabrda Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň söwda toplumy boýunça wise-premýeri Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Batyr Atdaýew Ilham Aliýewe Türkmenistanyň...