Serdar Berdimuhamedow BAE-niň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

  • 14.05.2022 08:36
  • 18665
Serdar Berdimuhamedow BAE-niň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasy, Birleşen Arap Emirlikleriniň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň orunbasary Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýana, Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi Mohammed bin Raşid Al Maktuma, Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň işleri boýunça ministri Mansur bin Zaýed Al Nahaýýana Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýanyň biwagt aradan çykmagy zerarly gynanç hatlaryny iberdi.

“Görnükli döwlet Baştutany bolmak bilen, Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýan Birleşen Arap Emirlikleriniň ynamly öňe gitmegine, şol bir wagtyň özünde hem dünýäniň ýurtlary, şol sanda Türkmenistan bilen oňyn we özara bähbitli gatnaşyklaryň ösdürilmegine saldamly goşandyny goşdy” diýip, Prezident belledi.
“Goý, Gudraty Güýçli Allatagala şu agyr pursatda ruhy durnuklylyk we sabyrlylyk bersin!” diýip, döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow dileg etdi hem-de merhumyň ýakynlaryna ýene-de bir gezek gynanjyny bildirmek bilen, ýürekden duýgudaşlyk sözlerini beýan etdi.

TmCars.info-nyň habar berşi ýaly, Birleşen Arap Emirlikleriniň (BAE) Prezidenti Halifa ben Zaid Al Nahaýýan 73 ýaşynda aradan çykdyÝurtda matam yglan edildi. Beýanata görä, ol 40 gün dowam eder. Bu döwürde döwlet baýdaklary aşak düşüriler. Ähli ministrlikler, döwlet edaralary we hususy toplumyň kärhanalary üç günlük işini bes edýär.


05.11.2022 15:38
23808

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Halk Maslahatynyň Başlygynyň gatnaşmagynda güýzki bag ekmek möwsümi başlandy

Şu gün, 5-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň ilkinji agaç nahalyny oturtmagy bilen Türkmenistanda güýzki bag ekmek möwsümi badalga aldy. Ekologik çäre paýtagtymyzdaky Magtymguly Pyragynyň täze gurulýan...

05.11.2022 08:49
13595

Türkmenistanda geljek ýylyň şygaryny we nyşanyny döretmek boýunça bäsleşik geçiriler

Prezident Serdar Berdimuhamedow wise-premýer M.Mämmedowa Täze ýyla çenli galan wagtyň dowamynda geljek ýylyň iň gowy şygaryny we nyşanyny döretmek boýunça bäsleşigi geçirmegi tabşyrdy. Bu barada anna güni geçirilen...

01.11.2022 00:45
9787

5-nji noýabrda geçiriljek bag ekişlik dabarasyna taýýarlyk görülýär

31-nji oktýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly...

30.10.2022 13:44
10434

Türkmenistanyň iki raýatyna «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy» diýen at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Permany bilen, ýurdumyzyň iki raýatyna Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy» diýen hormatly ady dakyldy. Hususan-da, hormatly atlar Türkmenistanyň...