Walentina Matwiýenko Türkmenistanyň «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin» ordeni bilen sylaglandy

  • 13.05.2022 09:34
  • 28334
Walentina Matwiýenko Türkmenistanyň «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin» ordeni bilen sylaglandy

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko Türkmenistanyň «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin» ordeni bilen sylaglandy. 

Bu döwlet sylagyny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 12-nji maýda Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň çäklerinde gowşurdy.
Forumyň çäklerinde Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşi bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ylalaşyga gol çekildi. Bu resminama Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko tarapyndan gol çekildi.


şu gün 13:48
19

Aşgabatda türkmen-wenger gepleşikleriniň netijeleri boýunça 10-a golaý resminama gol çekildi

9-njy iýunda, şu gün Aşgabatda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza resmi sapary bilen gelen Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbanyň arasynda gepleşikler geçirildi. Türkmen-wenger...

şu gün 13:33
18

TOPH gaz geçirijisiniň durmuşa geçirilişini tizleşdirmek boýunça bilelikdäki türkmen-pakistan meýilnamasyna gol çekildi

8-nji iýunda Türkmenistanyň Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Babaýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Pakistanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy. Bu barada türkmen daşary...

şu gün 13:24
4

Bakuda Türkmenistanyň gatnaşmagynda GDA-nyň serhet goşunlarynyň baştutanlarynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

Azerbaýjanyň paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň agza ýurtlarynyň serhet goşunlarynyň ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň 86-njy mejlisi geçirildi. Oňa gatnaşyjylar GDA döwletleriniň serhetlerinde durnuklylygy...

şu gün 12:39
29

Türkmenistan BMG-niň gurluşlarynyň ýurtda wekilçiligini artdyrmaga taýýardygyny mälim etdi

8-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Türkmenistandaky agentlikleriniň hem-de bu guramanyň sebitleýin düzümleriniň ýolbaşçylary bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi...