Serdar Berdimuhamedow Ysraýylyň Türkmenistandaky täze ilçisini kabul etdi

  • 11.05.2022 08:47
  • 3779
Serdar Berdimuhamedow Ysraýylyň Türkmenistandaky täze ilçisini kabul etdi

10-njy maýda Prezident​ Serdar Berdimuhamedow Ysraýyl Döwletiniň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Bet-Iden Kaýty kabul etdi. Diplomat ynanç hatyny gowşurdy.

Ilçi Merkezi Aziýa sebitiniň ýurtlary bilen hyzmatdaşlyga möhüm ähmiýet berilýändigini nygtap, öz ýurdunyň umumy bähbitlere laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de okgunly ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýändigini belledi. Türkmenistan bu sebitde öňdäki orunlaryň birini eýeleýär.

Söhbetdeşligiň barşynda iki döwletiň bähbitlerini hem-de bar bolan uly kuwwaty nazara almak bilen, syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmäge degişli meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Söhbetdeşler biziň ýurtlarymyzyň döwletara gatnaşyklary yzygiderli ösdürmäge çalyşýandygyny tassyklap, mundan beýläkki hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlediler. Söwda-ykdysady ulgam, ýokary tehnologiýalar, oba hojalygy, suw serişdelerini rejeli ulanmak we beýlekiler şol hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary hökmünde görkezildi. Ylym, medeniýet, bilim, saglygy goraýyş ulgamlary boýunça özara gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň wajypdygy nygtaldy.


şu gün 15:32
1111

Serdar Berdimuhamedow Ilham Aliýewi Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow azerbaýjanly kärdeşi Ilham Aliýewe Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi. "Sizi hem-de Azerbaýjanyň doganlyk halkyny Siziň ýurduňyzyň Garaşsyzlyk...

şu gün 10:13
4695

Aşgabatda «Merkezi Aziýa — ÝB» formatynda Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň duşuşygy geçirildi

26-njy maýda Türkmenistanyň daşary syýasy edarasynyň binasynda “Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi” formatynda Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty...

şu gün 10:07
2772

Konsullyk meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan geňeşmeleri geçirildi

26-njy maýda Bakuda konsullyk meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan maslahatlaşmalary geçirildi. Oňa Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň daşary syýasy edaralarynyň konsullyk gulluklarynyň ýolbaşçylary gatnaşdy. Bu barada...

düýn 11:17
3308

Iýun aýynda türkmen wekiliýeti Tbiliside iş saparynda bolar

5-6-njy iýunda Gruziýanyň paýtagty Tbilisi şäherinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler. Häzirki wagtda türkmen wekiliýetiniň bu mejlise gatnaşmagy üçin...