Serdar Berdimuhamedow Makrony gaýtadan Prezidentlige saýlanmagy bilen gutlady

  • 25.04.2022 23:43
  • 10502
Serdar Berdimuhamedow Makrony gaýtadan Prezidentlige saýlanmagy bilen gutlady
Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Emmanuel Makrona Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmagy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

“Biz Türkmenistan bilen Fransiýa Respublikasynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklara ýokary baha berýäris we olaryň geljekde iki ýurduň halklarynyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynanýarys” diýip, döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hatynda belledi.

Ýeri gelende bellesek, Emmanuel Makron prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda 58,55 göterim ses alyp, ýeňiş gazandy. Saýlawa gatnaşanlaryň sany 63,23 göterim boldy. Fransiýada Prezident bäş ýyl möhlet bilen saýlanýar. Ses berişlige 49 million töweregi raýat gatnaşyp bilýär.


düýn 10:39
3737

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
11673

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...

30.01.2023 14:59
8408

RF-niň Döwlet Dumasy Türkmenistandaky deputat saýlawlaryna synçylaryny iberer

Şu gün, 30-njy ýanwarda Aşgabatda geçirilen duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa RF-niň Döwlet Dumasynyň deputatlaryny ýakynda Türkmenistanda geçiriljek parlament saýlawlaryna synçy...

30.01.2023 14:03
9543

Serdar Berdimuhamedow RF-niň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodini kabul etdi

Şu gün Aşgabatda Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin bilen Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda Russiýa bilen Türkmenistanyň parlamentleriniň...