Makron Fransiýanyň prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy

  • 25.04.2022 08:13
  • 7227
Makron Fransiýanyň prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy

Fransiýanyň häzirki prezidenti Emmanuel Makron prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda 58,55 göterim ses aldy. Bu barada ýurduň Içeri işler ministrligi sesler ýüz göterim sanalandan soň habar berdi. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

Makronyň bäsdeşi, “Milli birleşik” sagçy partiýasynyň lideri Marin Le Pen 41,45 göterim ses aldy. Ol ýeňlendigini boýun aldy, ýöne fransiýalylaryň öňündäki borçlaryny ýerine ýetirmegi dowam etdirjekdigine wada berdi. Hususan-da, Le Pen özüniň syýasy hereketiniň parlament saýlawlarynda uly göreşe başlajakdygyny aýtdy.
Ses berişlik ýerli wagt boýunça 20:00-da tamamlandy. Saýlawa gatnaşanlaryň sany 63,23 göterim boldy.
Fransiýanyň prezidenti bäş ýyl möhlet bilen saýlanýar. Ses berişlige 49 million töweregi raýat gatnaşyp bilýär. Birinji tapgyr 10-njy aprelde geçirildi we oňa 12 dalaşgär gatnaşdy. Şonda häzirki döwlet baştutany 27,84 göterim ses, “Milli birleşigiň” lideri 23,15 göterim ses aldy.
Fransiýanyň Konstitusion kazyýetiniň başlygy ses berişligiň netijelerini 27-nji aprelde resmi taýdan yglan eder. 


03.02.2023 12:40
11338

Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçisi Portugaliýada hem diplomatik wezipesini ýerine ýetirer

Türkmenistanyň ilçihanasy Pariž şäherinde ýerleşýän Fransiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Maksat Esenowiç Çaryýew şol bir wagtda, Türkmenistanyň Portugaliýa Respublikasyndaky Adatdan...

03.02.2023 12:09
21225

«Türkmenhowaýollary» sargyt eden Airbus ýük uçarlarynyň ilkinjisini aldy

«Türkmenhowaýollary» agentligi 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda Airbus S.A.S fransuz kompaniýasyndan sargyt eden A330-200P2F ýük howa gämisini aldy. Orient agentliginiň habar bermegine görä, «Türkmenhowaýollary» «2012...

30.01.2023 14:59
9423

RF-niň Döwlet Dumasy Türkmenistandaky deputat saýlawlaryna synçylaryny iberer

Şu gün, 30-njy ýanwarda Aşgabatda geçirilen duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa RF-niň Döwlet Dumasynyň deputatlaryny ýakynda Türkmenistanda geçiriljek parlament saýlawlaryna synçy...

30.01.2023 13:23
9755

1-nji fewraldan Fransiýada koronawirus keselliler üçin hökmany karantin ýatyrylýar

Fransiýanyň Saglygy goraýyş ministrligi koronawirus bilen bagly howpsuzlyk talaplaryny gowşatdy. Ýagny, COVID keselliler üçin hökmany karantini ýatyrmak kararyna gelindi. Bu barada runews24.ru habar berýär. Bu...