Putin Serdar Berdimuhamedowy dostluk hakynda Şertnamanyň 20 ýyllygy bilen gutlady

  • 24.04.2022 13:34
  • 20814
Putin Serdar Berdimuhamedowy dostluk hakynda Şertnamanyň 20 ýyllygy bilen gutlady

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda Dostluk we hyzmatdaşlyk hakynda Şertnama gol çekilmegine 20 ýyl dolmagy mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny ýollady.

Wladimir Putin öz hatynda: «2002-nji ýylyň Şertnamasy Russiýanyň we Türkmenistanyň döwletara gatnaşyklarynyň häzirki döwürdäki tapgyrynyň başyny başlady. Bu möhüm resminama gol çekilmegi ikitaraplaýyn gatnaşyklary hil taýdan has-da ösdürmek hem-de köp ugurlarda hyzmatdaşlyk etmek üçin şertleri döretdi. Bilelikdäki tagallalarymyz arkaly Russiýa — Türkmenistan strategik hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyny üpjün etjekdigimize ynanýaryn» diýip belledi we bu şanly waka mynasybetli iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.  


01.02.2023 09:54
4151

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

01.02.2023 09:48
38892

Türkmenistanyň Prezidenti Daşary işler ministrine täze orunbasar belledi

Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary...

31.01.2023 10:39
4411

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

31.01.2023 10:34
15315

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...