Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň ХIII mejlisi geljek ýyl Aşgabatda geçiriler

  • 21.04.2022 08:52
  • 3662
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň ХIII mejlisi geljek ýyl Aşgabatda geçiriler

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň öňünde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek, ahalteke bedewleriniň şan-şöhratyny mundan beýläk-de dünýä ýaýmak we atşynaslyk sungatyny ösdürmek bu ugurda öňdebaryjy tejribeleri atçylyk pudagyna giňden ornaşdyrmak maksady bilen, şeýle hem assosiasiýanyň Müdiriýetiniň teswirnamasyna laýyklykda, assosiasiýanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Kararlara gol çekdi.

Resminamalara laýyklykda:

  • Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalygyna daşary ýurtlaryň degişli raýatlaryny kabul etmek;
  • Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalygyna Türkmenistanyň degişli raýatlaryny kabul etmek;
  • Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň ХIII mejlisini 2023-nji ýylyň aprel aýynda Aşgabat şäherinde geçirmek bellenildi.

28.01.2023 08:45
24621

Harby gullukçylaryň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

28.01.2023 06:23
10381

Aşgabatda dünýäniň nusgawy aýdymlaryndan düzülen konsert geçiriler

Aşgabatdaky Mukamlar köşgi 4-5-nji fewralda geçiriljek dünýä ýurtlarynyň nusgawy hor eserleriniň we kinofilmleriniň aýdymlaryndan düzülen konserte çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň...

28.01.2023 00:11
17284

Türkmenistanyň Merkezi banky: 1 mln-a golaý adam internet-bankingden peýdalanýar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä, Türkmenistanda internet-bankingi ulanyjylaryň umumy sany 932,7 müňe ýetdi. Bu barada ORIENT agentligi Muňa ýurduň Merkezi bankynyň saýtynda çap edilen maglumatlar...

24.01.2023 08:26
42257

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi sürüjilik okuwlarynyň nyrhnamalaryny täzeledi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi saýtynda sürüjilik okuwlaryny geçip, sürüjilik şahadatnamalaryny almak isleýänler üçin täze nyrhnamalaryny çap etdi. Okuwlaryň tölegi sürüjilik...