Türkmenistanda şu hepdede howanyň derejesi 33 gradusa çenli gyzar

  • 28.03.2022 00:26
  • 12956
Türkmenistanda şu hepdede howanyň derejesi 33 gradusa çenli gyzar

Geljek hepdede Türkmenistanda howanyň üýtgäp durmagyna garaşylýar, käbir günlerde az mukdarda ygalyň düşmegi mümkin, kä sebitlerde güýçli şemal öwser diýip, howa maglumaty gullugy habar berýär.  Temperaturanyň aşak düşmegi mümkin - irdenligine, günortana garanda, sowugrak bolar. Şeýle hem hepdäniň ahyrynda ýurduň ähli sebitlerinde howa güýçli gyzar diýip garaşylýar. 

Aşgabatda we Ahal welaýatynda duşenbe güni howa +20 derejä çenli gyzar. Sişenbede howa maglumaty gullugy howanyň temperaturasy  +14 dereje bolar diýip çaklaýar. Hepdäniň çarşenbe güni howa +22 derejä çenli gyzar. Penşenbede termometriň sütünjigi +25-i görkezer diýip çaklanylýar. Anna güni temperatura biraz aşaklap,  +20 derejede saklanar we ýagyn görnüşinde 1,2 mm ygalyň düşmegi mümkin. Şenbe güni howa açylyşyp, temperatura +26 derejä çenli gyzar. Ýekşenbe güni howa hasam gyzyp, +33 derejä ýeter. 

Balkan welaýatynda duşenbe güni howa maglumaty gullugy tizligi sekuntda 20 metre ýetýän güýçli şemal öwser, howa bolsa +13 dereje gyzar diýip çaklaýar. Sişenbe güni termometriň sütünjigi +14 derejäni görkezer. Çarşenbede howanyň +23 derejä çenli gyzmagyna garaşylýar. Penşenbe güni +24 dereje yssy bolar. Anna güni howanyň aňrybaş gyzgynlygy birneme peselip +21 derejäni görkezer. Dynç günleri howanyň üzül-kesil gyzmagyna - şenbe güni +27, ýekşenbe güni bolsa +31 derejä ýetmegine garaşylýar.

Daşoguz welaýatynda duşenbe güni tizligi sekuntda 18 metre ýetýän güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar, howa bolsa şol gün +18 dereje bolar. Sişenbede gündizine howanyň temperaturasy biraz aşaklap, +10 dereje bolar. Howa maglumaty gullugy hepdäniň çarşenbe güni howa +17 derejä çenli gyzar diýip çaklaýar. Penşenbe we anna günleri howanyň gyzgynlygynyň +21 derejä galmagy mümkin. Dynç günleri hem howanyň gyzmagyna garaşylýar - şenbe güni +22 we ýekşenbe güni +28 dereje bolar. 

Mary welaýatynda duşenbe güni howa +22 derejä çenli gyzar. Sişenbe güni az-kem ýagyn ýagmagy mümkin, termometriň sütünjigi +14-e çenli aşaklar. Çarşenbe güni howa ýene biraz gyzyp, +19 dereje bolar. Penşenbede gündizine howanyň aňrybaş gyzgynlygy eýýäm +27 derejä ýeter. Anna we şenbe günleri howa maglumaty gullugynyň çaklaýşyna görä, howanyň gyzgynlygy +25 dereje töwerek bolar. Ýekşenbede howanyň +32 derejä çenli gyzmagy mümkin diýip çaklanylýar.  

Lebap welaýatynda hepdäniň duşenbe güni howanyň +20 derejä çenli gyzyp, açyk bolmagyna garaşylýar. Sişenbe güni tizligi sekuntda 15 metre ýetýän şemal öwsüp, howanyň temperaturasy biraz peseler, ýagny +12 dereje bolar. Çarşenbe güni howa ýene gyzyp ugrar we termometriň sütünjigi +18-i görkezer. Penşenbede howa +25 derejä çenli gyzar we şenbe gününe çenli şeýle dereje saklanar.  Ýekşenbe güni howanyň gyzgynlygy üzül-kesil artar we +33 derejä ýeter.


14.11.2022 20:46
40099

Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp...

07.11.2022 12:57
22048

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

07.10.2022 15:11
34496

Türkmenistanyň günbatarynda güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar

10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda tizligi sekuntda 14-19 metre ýetýän güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar diýip, «Meteožurnal» neşiri habar berýär. Hazar deňziniň orta böleginde tizligi sekuntda...

18.09.2022 23:59
22261

Türkmenistanda geljek hepdäniň howa maglumaty (19.09 — 25.09)

Türkmenistanda sentýabr aýy yssy bolup gelýär. Geçen hepde bilen deňeşdirilende, ýurt boýunça ortaça aňrybaş temperatura 4 dereje diýen ýaly ýokary bolup, +35 dereje bolar. Aşgabatda we Ahal welaýatynda ortaça...