Sadyr Žaparow Berdimuhamedowyň saýlawlary geçirmek baradaky teklibini goldaýar

  • 26.02.2022 16:51
  • 9913
Sadyr Žaparow Berdimuhamedowyň saýlawlary geçirmek baradaky teklibini goldaýar

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowdan Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna hat gelip gowuşdy. Onda dostlukly ýurduň Lideriniň Türkmenistanda geçiriljek Prezident saýlawlaryny goldaýandygy barada aýdylýar.

Hatda, hususan-da: «Siziň golaýdaky aýgytly syýasy ädimiňiziň türkmen döwletiniň durnukly ösmegi üçin täze mümkinçilikleri açjakdygyna ynanýaryn. Indiki saýlanjak Prezidentiň Siziň başlan ýoluňyzy dowam etdirmegine umyt edýärin. Türkmen döwletiniň bitewüliginiň we ösüşiniň bähbidine Siziň alyp barýan işiňize türkmen halky tarapyndan ýokary baha beriljekdigine ynanýaryn» diýlip bellenilýär.
Şunuň bilen baglylykda, Gyrgyzystanyň Prezidenti iki halkyň arasynda hakyky doganlygy we ynanyşmagy berkarar etmekde ýurduň Lideri hökmünde Gurbanguly Berdimuhamedowyň amala aşyrýan işiniň ähmiýetiniň uludygyny tassyklady.


şu gün 12:03
17

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň Wengriýanyň Premýer-ministri bilen gepleşikleri başlandy

Aşgabatda Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen ýurdumyza iş sapary amala aşyrýan Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbanyň arasynda gepleşikler başlandy. Resmi garşylanyş dabarasy tamamlanandan soňra, taraplar...

düýn 21:51
19575

«Türkmenhowaýollary» haj parzy üçin Saud Arabystanyna 8 ýörite gatnaw gurnady

2023-nji ýylda Türkmenistanly zyýaratçylaryň Mukaddes Gurban aýynda Saud Arabystany Patyşalygyna haj parzyny berjaý etmekleri üçin «Türkmenhowaýollary» agentligi «Boeing 777-200» kysymly howa gämisinde 8 sany ýörite...

düýn 21:34
6534

Gurbanguly Berdimuhamedow Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbany kabul etdi

8-nji iýunda Aşgabada iki günlük resmi sapar bilen gelen Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orban günüň ikinji ýarymynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow...

düýn 20:29
5339

Türkmenistan Azerbaýjan we Türkiýe bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk ylalaşygyny tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjan hem-de Türkiýe bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda Ylalaşygy tassyklaýan Kanuna gol çekdi. Kanunyň teksti türkmen metbugatynda çap edildi. Resminama...