R.Meredow we S.Lawrow Moskwda bilelikdäki resminamalara gol çekdiler

  • 23.02.2022 01:59
  • 8992
R.Meredow we S.Lawrow Moskwda bilelikdäki resminamalara gol çekdiler

22-nji fewralda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Russiýa Federasiýasynda (Moskwa ş.) resmi saparda boldy.

Saparyň barşynda birnäçe duşuşyklar geçirildi we olaryň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljekde toplumlaýyn ösdürilmeginiň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, özara mümkinçilikleriň nazarda tutulmagynda olaryň işjeňleşdirilmeginiň wezipeleri hem-de meýilnamalary kesgitlenildi.  
Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Russiýanyň Daşary işler ministri S.Lawrow bilen geçirilen gepleşiklerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleriniň giň gerimi ara alnyp maslahatlaşyldy, sebit we halkara gün tertibiniň derwaýys meseleleri babatynda pikir alşyldy.
Gepleşikleriň barşynda Türkmenistanyň we Russiýanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary şu ýyl iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň otuz ýyllygynyň bellenilmeginiň derwaýys ähmiýetini belläp geçdiler. Nygtalyşy ýaly, bu waka köpasyrlyk türkmen-rus taryhynda täze tapgyr bolmak bilen, köp babatda häzirki gatnaşyklaryň işjeň, özara hormat goýulýan we deň hukuklylyk häsiýetlerine eýe bolmagyny üpjün etdi. 
Duşuşygyň çäklerinde daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary we wekiliýetiň agzalary bu şanly senä bagyşlanan fotosergä aýlanyp gördüler.
Saparyň çäklerinde şeýle-de Türkmenistanyň we RF-niň DIM-leriniň arasynda şu ýyl üçin gol çekilen hyzmatdaşlygyň maksatnamasyna laýyklykda, Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda iki ýurduň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesindäki geňeşmeler geçirildi. 
Türkmenistanyň wekiliýetiniň Moskwa saparynyň jemleri hem-de geçirilen ikitaraplaýyn türkmen-rus gepleşikleriniň jemleri boýunça Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrleriniň diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Bilelikdäki Beýannamasy kabul edildi, şeýle-de aşakdaky resminamalara gol çekildi:

  • Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň sebitleýin howpsuzlyk meseleleri boýunça özara hereketleriniň «Ýol kartasy»;
  • 2022-2025-nji ýyllar üçin halkara maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek ulgamynda türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlarynyň durmuşa geçirilmeginiň Meýilnamasy;
  • Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan çäreleriň Meýilnamasy.

şu gün 16:22
2330

Ilham Aliýew Türkmenistanyň wise-premýeri Batyr Atdaýewi kabul etdi

29-njy noýabrda Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň söwda toplumy boýunça wise-premýeri Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Batyr Atdaýew Ilham Aliýewe Türkmenistanyň...

şu gün 16:11
2586

Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Seulda resmi iş sapary bilen bolýan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar energetika pudagynda...

şu gün 16:06
3448

Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy. Duşuşyga şeýle hem Türkiýäniň daşary işler ministri...

şu gün 08:48
2927

Serdar Berdimuhamedow TÜRKSOÝ guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary Sultan Raýewi kabul etdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow Sultan Raýewi bu jogapkärli wezipä saýlanmagy...