Berdimuhamedow we Si Szinpin özara gatnaşyklary ähli ugurlarda ösdürmek boýunça pikir alyşdy

  • 05.02.2022 19:03
  • 10791
Berdimuhamedow we Si Szinpin özara gatnaşyklary ähli ugurlarda ösdürmek boýunça pikir alyşdy

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, 5-nji fewralda HHR-iň paýtagtynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin bilen duşuşygy geçirildi.

Hytaý tarapy Türkmenistanyň Baştutanyna Pekinde XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş darabasyna gatnaşmak üçin iberilen çakylygy kabul edendigini hem-de çärä gatnaşandygy üçin minnetdarlyk sözlerini beýan etdi. 
Türkmenistanyň we Hytaýyň ýolbaşçylarynyň söhbetdeşligi strategik häsiýeti we ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň baý gün tertibi bilen tapawutlanýan özara hereketleriň ähli ugurlaryny öz içine aldy.
Iki dostlukly ýurduň Baştutanlarynyň işjeň gepleşikleriniň barşynda nygtalyşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň Pekine sapary soňky ýyllarda hil taýdan täze dereje çykan hem-de mazmun taýdan baýlaşdyrylan özara bähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginde nobatdaky netijeli ädim bolar. Türkmenistanyň Prezidenti özara gatnaşyklaryň ikitaraplaýyn, şol sanda köptaraplaýyn derejelerde hem işjeň ösüşini kanagatlanma bilen belläp, geçen 30 ýylyň dowamynda taraplaryň bilelikdäki tagallalaryň netijesinde syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky ikitaraplaýyn hereketleriň strategik hyzmatdaşlyk derejesine çykarylandygyny nygtady.  
Taraplar şeýle-de gaz ulgamy, söwda, ulag häzirki zaman telekommunikasiýa tehnologiýalary, sanly ykdysadyýet, kosmonawtika we beýleki geljegi uly bolan ugurlardaky gatnaşyklaryň has-da ýygjamlaşdyrylmagynyň zerurdygyny aýtdylar. 


şu gün 10:08
5290

Türkmenistanda neşe serişdelerini ýakyp ýok etmek çäresi geçirildi

3-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan geçirilen ýörite çäreleriň dowamynda ele salnan neşe serişdelerini we bikanun ýol bilen getirilen temmäki önümlerini...

şu gün 09:57
3305

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde gurluşyk işlerini gözden geçirdi

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi. Onda bu iri merkeziň birinji tapgyrynyň...

şu gün 09:52
2708

Türkmenistanyň Prezidenti Dohada Kataryň Emiri bilen duşuşdy

3-nji dekabrda Doha sapar bilen baran Prezident Serdar Berdimuhamedow Kataryň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani bilen ikiçäk duşuşyk geçirdi. Duşuşyk Halifa stadionynyň ýokary derejeli myhmanlara niýetlenen zalynda...

şu gün 09:15
7062

Russiýanyň demir ýollarynyň hünärmenleri türkmen demir ýollarynyň durkuny täzelemek işlerine baha berer

Türkmenistan bilen Russiýa demir ýol infrastrukturasyny ösdürmegiň üstünde işleýärler, rus kompaniýalarynyň bolsa türkmen demir ýollary pudagyny döwrebaplaşdyrmaga gatnaşmak üçin uly geljegi bar - diýip, Russiýa...