Türkmenistanyň we Hytaýyň Liderleri 4 ýyldan soň Pekinde ýüzbe-ýüz gepleşikleri geçirerler

  • 05.02.2022 00:39
  • 8424
Türkmenistanyň we Hytaýyň Liderleri 4 ýyldan soň Pekinde ýüzbe-ýüz gepleşikleri geçirerler

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, 4-nji fewralda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça Pekinde geçirilýän XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Ertir — 5-nji fewralda Türkmenistanyň hem-de Hytaýyň Liderleri ýokary derejeli ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirerler. Bu barada HHR-iň daşary işler ministri Wan I Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Raşid Meredow bilen geçirilen gepleşikleriň dowamynda habar berdi.

Bellenilişi ýaly, gepleşikleriň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti bilen HHR-iň Başlygy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we geljekki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşarlar. Bu duşuşyk iki ýurduň Liderleriniň soňky 4 ýylda ilkinji gezek ýüzbe-ýüz görnüşde geçirýän gepleşigi bolar.

Hytaýyň Baş diplomatynyň sözlerine görä, iki ýurduň Liderleriniň duşuşygy uzak möhletleýin, durnukly ösüşi gazanmakda möhüm orun eýeläp, energetika, tebigy baýlyklary gazyp almak, lukmançylyk, ulag we medeniýet bilen bagly ugurlarda derwaýys meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik berer. 


şu gün 14:03
387

Aşgabatda 11-nji dekabrynda «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler

2022-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler.  Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine degişli...

şu gün 13:48
5

Dekabrda Awazada Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň Liderleriniň gepleşikleri geçiriler

2022-nji ýylyň 13-14-nji dekabrynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň  döwlet Baştutanynlarynyň üçtaraplaýyn Sammiti geçiriler. Türkmenistanyň Prezidenti döwlet Baştutanlarynyň...

şu gün 10:08
10365

Türkmenistanda neşe serişdelerini ýakyp ýok etmek çäresi geçirildi

3-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan geçirilen ýörite çäreleriň dowamynda ele salnan neşe serişdelerini we bikanun ýol bilen getirilen temmäki önümlerini...

şu gün 09:57
6019

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde gurluşyk işlerini gözden geçirdi

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi. Onda bu iri merkeziň birinji tapgyrynyň...