Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Pekine gitjek wekiliýet gelenden soň karantinde bolar

  • 03.02.2022 23:53
  • 15232
Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Pekine gitjek wekiliýet gelenden soň karantinde bolar

3-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer S.Toýlyýewe ýüzlenip, Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Hytaý Halk Respublikasyna iş sapary bilen barýandygy sebäpli, Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmegi bu toparyň başlygynyň orunbasary - saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň üstüne ýükleýändigini aýtmak bilen, degişli resminama gol çekdi.

Türkmen Lideri wise-premýer S.Toýlyýewden Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň Düzgünnamasyna laýyklykda, sapardan gaýdyp gelnenden soň nähili hereket etmelidigi barada teklibini bermegi sorady. Wise-premýer Düzgünnama laýyklykda, arassaçylyk kadalaryny ýerine ýetirmek üçin sapardan gelnenden soň hökmany suratda karantin çärelerini berjaý etmelidigini aýtdy. 

Bellenilişi ýaly, bu çäreleriň iň gysga wagty 3 gün, ortaça wagty 10 gün, iň wajyp wagty bolsa 21 gün bolmaly. Şundan ugur alyp, döwlet Baştutany: «Biz karantin çäreleriniň haýsy hem bolsa birini berjaý edip, arassaçylyk talaplaryna görä, iň azyndan 3 gün, ýagny ýekşenbe, duşenbe we sişenbe günlerinde karantinde bolmaly bolarys» diýip nygtady.


şu gün 10:08
5290

Türkmenistanda neşe serişdelerini ýakyp ýok etmek çäresi geçirildi

3-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan geçirilen ýörite çäreleriň dowamynda ele salnan neşe serişdelerini we bikanun ýol bilen getirilen temmäki önümlerini...

şu gün 09:57
3305

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde gurluşyk işlerini gözden geçirdi

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi. Onda bu iri merkeziň birinji tapgyrynyň...

şu gün 09:52
2708

Türkmenistanyň Prezidenti Dohada Kataryň Emiri bilen duşuşdy

3-nji dekabrda Doha sapar bilen baran Prezident Serdar Berdimuhamedow Kataryň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani bilen ikiçäk duşuşyk geçirdi. Duşuşyk Halifa stadionynyň ýokary derejeli myhmanlara niýetlenen zalynda...

şu gün 09:15
3740

Russiýanyň demir ýollarynyň hünärmenleri türkmen demir ýollarynyň durkuny täzelemek işlerine baha berer

Türkmenistan bilen Russiýa demir ýol infrastrukturasyny ösdürmegiň üstünde işleýärler, rus kompaniýalarynyň bolsa türkmen demir ýollary pudagyny döwrebaplaşdyrmaga gatnaşmak üçin uly geljegi bar - diýip, Russiýa...