Pekindäki Olimpiýa oýunlaryny guramak üçin çykdajylaryň möçberi belli boldy

  • 01.02.2022 12:42
  • 7912
Pekindäki Olimpiýa oýunlaryny guramak üçin çykdajylaryň möçberi belli boldy

Hytaýyň döwlet kompaniýasy CGTN 2022-nji ýyldaky Olimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin çykdajylaryň 3,9 mlrd dollara barabar boljakdygyny habar berdi. Bu 2008-nji ýylda Pekinde geçirilen tomusky Olimpiýa oýunlarynyň bahasyndan birnäçe esse azdyr, ýagny bu Oýunlar şol wagtyň bahalarynda 43 mlrd dollara ýa-da şu günki bahalarda 53 mlrd dollara düşüpdi (Oýunlar üçin meýdançalaryň we şäher infrastrukturasynyň gurluşygyny göz öňünde tutup). Hytaýyň geçenki Olimpiada üçin gönüden-göni sport bilen baglanyşykly çykdajylary 6,8 mlrd dollar (2015-nji ýylyň bahasynda) bilen bahalandyrylypdy diýlip, oksfordly ykdysatçylaryň gözleg işlerinde aýdylýar. Muny rbc.ru ýetirýär.

Belli bolşy ýaly, Olimpiýa oýunlaryny guramak üçin hakyky çykdajylar ilkibaşda aýdylanyndan azyndan iki esse köp bolýar. Halkara işler boýunça amerikan geňeşiniň maglumatlaryna görä, Olimpiadanyň bahasy boýunça rekord Soçi şäherine degişli (2014-nji ýyl) – şu günki dollarda takmynan, 60 mlrd dollar (Oýunlar üçin sport bilen gönüden-göni baglanyşykly bolmadyk infrastrukturanyň gurluşygyny göz öňünde tutup). Oksfordyň gözlegçileri ýollar, myhmanhanalar, howa menzilleri we ş.m üçin maýa goýumlary hasaba almazdan, sport bilen baglanyşykly çykdajylar boýunça rekordy hem Soçi şäherine berýärler (2015-nji ýylyň bahalarynda $21,8 mlrd).

Halkara Olimpiýa Komiteti (HOK), adatça, Oýunlary guramak üçin çykdajylaryň bir bölegini maliýeleşdirýär. HOK Olimpiada-2022-niň guramaçylyk komitetine 880 mln dollar bölüp berdi, bu 3,9 mlrd dollar möçberindäki resmi býujetiň bir bölegidir. Halkara Olimpiýa Komitetine bölekleýin maliýeleşdirmäge ýaýlym hukuklaryny satmakdan we global hemaýatkärlerden alynýan girdejiler mümkinçilik berýär. 


16.11.2022 14:00
3340

Frigiýa şyrdaklary Pariždäki Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň tumarlary boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň resmi tumarlaryny görkezdi. Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) saýtynda habar berlişi ýaly, ýaryşlaryň...

22.10.2022 15:56
4750

Pekindäki gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi

Pekinde geçirilen gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi diýip, Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) metbugat gullugy habar berýär. Guramanyň hasabatyna laýyklykda, bu 2018-nji ýylda Günorta...

26.09.2022 14:46
4659

Müsür 2036-njy ýyldaky Olimpiadany geçirmek üçin ýurdunyň dalaşgärligini öňe sürer

Müsüriň prezidenti Abdel Fattah as-Sisi Müsür Arap Respublikasyny 2036-njy ýyldaky tomusky Olimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin dalaşgär hökmünde görkezmek teklibini makullady. Bu barada Müsüriň Ýaşlar we sport ministri...

26.07.2022 13:24
5687

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň şygary belli boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň şygary “Geliň, Oýunlary giňden açalyň” bolar. Bu barada Olimpiadanyň guramaçylyk komitetiniň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär. Şeýle...