Özbegistanda elektrik togy kesilende Türkmenistan ilkinjileriň biri bolup kömek berdi

  • 28.01.2022 01:23
  • 14752
Özbegistanda elektrik togy kesilende Türkmenistan ilkinjileriň biri bolup kömek berdi

Merkezi Aziýanyň birbada üç ýurdunda bolup geçen güýçli elektrik kesilmesinden soň, Özbegistana elektrik energiýasynyň iberilmegini dikeltmekde Türkmenistan ýardam beren ilkinji döwletleriň biridir.

Türkmenistan goňşy döwletinden Buhara şäherinde we Kaşkaderýa welaýatynda elektrik energiýasynyň berlişini dikeltmäge ýardam etdi. Şeýle hem Fergana welaýatynda elektrik energiýasynyň berlişini dikeltmeklige Gyrgyzystan hem ýardam etdi.
25-nji ýanwarda Gyrgyzystanda, Gazagystanda we Özbegistanda elektrik energiýasynyň berlişi köpçülikleýin kesildi. Bu bolsa suwuň paýlanyşyna, howa menziliniň we metronyň işiniň togtamagyna, Merkezi Aziýanyň onlarça şäherinde yşyklandyryjylaryň öçürilmegi netijesinde ýol-ulag hadysalary bolup geçdi


şu gün 09:54
2510

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

şu gün 09:48
17429

Türkmenistanyň Prezidenti Daşary işler ministrine täze orunbasar belledi

Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary...

düýn 10:39
4092

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
13428

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...