Özbegistanda elektrik togy kesilende Türkmenistan ilkinjileriň biri bolup kömek berdi

  • 28.01.2022 01:23
  • 14671
Özbegistanda elektrik togy kesilende Türkmenistan ilkinjileriň biri bolup kömek berdi

Merkezi Aziýanyň birbada üç ýurdunda bolup geçen güýçli elektrik kesilmesinden soň, Özbegistana elektrik energiýasynyň iberilmegini dikeltmekde Türkmenistan ýardam beren ilkinji döwletleriň biridir.

Türkmenistan goňşy döwletinden Buhara şäherinde we Kaşkaderýa welaýatynda elektrik energiýasynyň berlişini dikeltmäge ýardam etdi. Şeýle hem Fergana welaýatynda elektrik energiýasynyň berlişini dikeltmeklige Gyrgyzystan hem ýardam etdi.
25-nji ýanwarda Gyrgyzystanda, Gazagystanda we Özbegistanda elektrik energiýasynyň berlişi köpçülikleýin kesildi. Bu bolsa suwuň paýlanyşyna, howa menziliniň we metronyň işiniň togtamagyna, Merkezi Aziýanyň onlarça şäherinde yşyklandyryjylaryň öçürilmegi netijesinde ýol-ulag hadysalary bolup geçdi


şu gün 14:03
9068

Aşgabatda 11-nji dekabrynda «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler

2022-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler.  Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine degişli...

şu gün 13:48
7609

Dekabrda Awazada Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň Liderleriniň gepleşikleri geçiriler

2022-nji ýylyň 13-14-nji dekabrynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň  döwlet Baştutanynlarynyň üçtaraplaýyn Sammiti geçiriler. Türkmenistanyň Prezidenti döwlet Baştutanlarynyň...

şu gün 10:08
20084

Türkmenistanda neşe serişdelerini ýakyp ýok etmek çäresi geçirildi

3-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan geçirilen ýörite çäreleriň dowamynda ele salnan neşe serişdelerini we bikanun ýol bilen getirilen temmäki önümlerini...

şu gün 09:57
10668

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde gurluşyk işlerini gözden geçirdi

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi. Onda bu iri merkeziň birinji tapgyrynyň...