«Tatneft» bilen «Goturdepe» ýatagy babatda Goşmaça ylalaşygy baglaşmak meýilleşdirilýär

  • 15.01.2022 13:14
  • 7671
«Tatneft» bilen «Goturdepe» ýatagy babatda Goşmaça ylalaşygy baglaşmak meýilleşdirilýär

“Türkmennebit” döwlet konserni bilen “Tatneft” jemagat paýdarlar jemgyýetiniň arasynda “Goturdepe” nebit ýatagynda guýularyň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek barada baglaşylan şertnama boýunça Goşmaça ylalaşygy baglaşmak boýunça gepleşikler geçirildi. Bu barada Hökümetiň nobatdaky mejlisinde wise-premýer Ş.Abdrahmanow hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, özara bähbitli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça görlen çäreleriň netijesinde bu ugurda degişli ylalaşyklar gazanyldy. Şunuň bilen baglylykda, türkmen Lideri ýangyç-energetika toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek, gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.


25.01.2023 23:41
12282

Özbegistan «Petronasyň» türkmen «şahamçasyndan» nebit satyn almagy meýilleşdirýär

«Uzbekneftegaz» paýdarlar jemgyýeti şu ýyl Buharanyň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň kuwwatyny artdyrmak üçin Malaýziýanyň Petronas Çarigali kompaniýasynyň türkmen şahamçasyndan nebit satyn almagy meýilleşdirýär...

22.01.2023 01:01
18798

2022-nji ýylda Türkmenistandan Hytaýa iberilýän gazyň nyrh möçberi 51% ýokarlandy

2022-nji ýylda Hytaýa turba bilen geçirilýän türkmen gazynyň nyrh möçberi 51% ýokarlanyp, 10,25 milliard dollar boldy. Bu barada Hytaýyň Baş gümrük gullugy anna güni habar berdi. Hytaýa turba bilen geçirilýän gazy...

13.01.2023 22:46
31957

Nebitgaz boýunça wise-premýere we «Türkmengaz» DK-nyň başlygyna berk käýinç berildi

Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowa hem-de Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy B.Amanowa berk käýinç yglan etdi. Degişli resminamalara döwlet...

13.01.2023 22:38
25551

Türkmenistanda öň daşary ýurtdan getirilýän B-92 awiabenzini öndürilip başlandy

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda B-92 kysymly awiabenzini öndürilip başlandy. Bu hoş habary 13-nji ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer...