Türkmenistanyň milli ýygyndysy resmi ýagdaýda Pariž Olimpiadasyna taýýarlanyp başlaýar

  • 15.01.2022 10:32
  • 6834
Türkmenistanyň milli ýygyndysy resmi ýagdaýda Pariž Olimpiadasyna taýýarlanyp başlaýar

2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek ХХХIII tomusky Olimpiýa we ХVII tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak we olaryň gatnaşmagyny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine şu oýunlara Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň taýýarlygyny we olaryň gatnaşmagyny üpjün etmek; degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde şu oýunlara Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny toplumlaýyn taýýarlamak boýunça maksatnamany hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasyny işläp taýýarlamak we tassyklamak; Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesinde hem-de “Awaza” sport toplumynda sportuň dürli görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň okuw-türgenleşik sapaklaryny we ýygnanyşyklaryny geçirmek tabşyryldy.

Içeri işler ministrligi we Aşgabat şäher häkimligi Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň okuw-türgenleşik sapaklaryny we ýygnanyşyklaryny geçirmek üçin sport maksatly desgalary hem-de binalary Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine ulanmaga bermäge borçly edildi.


şu gün 09:34
15110

Serdar Berdimuhamedow Katarda dünýä çempionatynyň duşuşygyna tomaşa etdi

3-nji dekabrda Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Taniniň çagyrmagy boýunça Katara sapar bilen baran Prezident Serdar Berdimuhamedow Dohada geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýunlarynyň...

26.11.2022 23:30
9565

Fransiýa Daniýany ýeňip, ilkinji bolup dünýä çempionatynyň pleý-off tapgyryna çykdy

Fransiýanyň milli ýygyndysynyň futbolçylary Katarda geçirilýän dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň ikinji duşuşygynda Daniýadan üstün çykdylar. Dohada geçirilen duşuşyk 2:1 hasap bilen tamamlandy. Fransiýanyň...

20.11.2022 23:35
32996

44 ýylyň içinde ilkinji gezek «Altyn topuň» eýesi dünýä çempionatynda oýnamaz

Madridiň «Realynyň» we Fransiýanyň ýygyndysynyň hüjümçisi Karim Benzema alan şikesi sebäpli Katardaky Dünýä çempionaty-2022-ni duşundan geçirer. Sqauwka portalynyň habar berşi ýaly, 34 ýaşly fransuz türgeni, «Altyn...

16.11.2022 14:00
3340

Frigiýa şyrdaklary Pariždäki Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň tumarlary boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň resmi tumarlaryny görkezdi. Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) saýtynda habar berlişi ýaly, ýaryşlaryň...