Türkmenistanyň milli ýygyndysy resmi ýagdaýda Pariž Olimpiadasyna taýýarlanyp başlaýar

  • 15.01.2022 10:32
  • 6871
Türkmenistanyň milli ýygyndysy resmi ýagdaýda Pariž Olimpiadasyna taýýarlanyp başlaýar

2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek ХХХIII tomusky Olimpiýa we ХVII tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak we olaryň gatnaşmagyny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine şu oýunlara Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň taýýarlygyny we olaryň gatnaşmagyny üpjün etmek; degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde şu oýunlara Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny toplumlaýyn taýýarlamak boýunça maksatnamany hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasyny işläp taýýarlamak we tassyklamak; Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesinde hem-de “Awaza” sport toplumynda sportuň dürli görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň okuw-türgenleşik sapaklaryny we ýygnanyşyklaryny geçirmek tabşyryldy.

Içeri işler ministrligi we Aşgabat şäher häkimligi Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň okuw-türgenleşik sapaklaryny we ýygnanyşyklaryny geçirmek üçin sport maksatly desgalary hem-de binalary Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine ulanmaga bermäge borçly edildi.


10.01.2023 07:32
21568

Zidan Braziliýanyň, Portugaliýanyň we ABŞ-nyň milli ýygyndylaryna ýolbaşçylyk etmek tekliplerinden ýüz öwürdi

Madridiň «Realynyň» öňki baş tälimçisi Zinedin Zidan Braziliýanyň we Portugaliýanyň milli ýygyndylaryna tälimçi bolmak tekliplerinden ýüz öwürdi diýip, Fransiýanyň HBS-i habar berýär. Muny sovsport.ru ýetirýär...

08.01.2023 23:16
13020

Mbappe Fransiýada 2022-nji ýylyň iň gowy türgeni boldy, Benzema – ikinji orun

“PSŽ-niň” hüjümçisi Kilian Mbappe L’Equipe tarapyndan Fransiýada ýylyň türgeni saýlandy. Fransiýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi ses berişlikde 832 bal gazandy. Ikinji orny “Realyň” hüjümçisi Karim Benzema eýeledi...

08.01.2023 14:57
10580

Didýe Deşam 2026-njy ýyla çenli Fransiýanyň ýygyndysyna tälim berer

Fransiýanyň Futbol federasiýasy milli ýygyndynyň baş tälimçisi Didýe Deşam bilen şertnamasyny 2026-njy ýyla çenli uzaldýandygyny mälim etdi. Bu barada guramanyň resmi saýty habar berýär. Deşam 2012-nji ýylyň iýun...

07.01.2023 15:54
44971

Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndysyna täze baş tälimçi bellenildi

«Ahal» futbol klubunyň tälimçisi Mergen Orazow futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysyna baş tälimçi bellenildi. Şeýle karar Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň nobatdaky mejlisinde...