Berdimuhamedow Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli baýramçylyk kabul edişligini gurady

  • 13.12.2021 19:11
  • 12097
Berdimuhamedow Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli baýramçylyk kabul edişligini gurady

12-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň baky Bitaraplygynyň 26 ýyllyk dabaralarynyň çäklerinde baýramçylyk kabul edişligi geçirildi. Ol Çandybil şaýolunyň ugrunda ýerleşýän Türkmenistanyň Kabul ediş merkezinde guraldy.

Dabara Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, ýurdumyzda işleýän daşary ýurtly ilçiler, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we beýleki myhmanlar çagyryldy.

Parahatçylyk we ynanyşmak forumyna gatnaşmak maksady bilen Türkmenistana gelen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Husraw Noziri, Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary Bagdad Amreýew, Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary Dýusen Kaseinow, Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili Teri Hakala dagy hem kabul edişligiň hormatly myhmanlary boldular.

Çäräniň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow çykyş etdi we dabara gatnaşyjylary öz täze ýazan goşgusy bilen gutlady.

Kabul edişlikde ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti boldy, olar dürli dillerdäki aýdymlary ýerine ýetirdiler. Baýramçylyk şowhunyna daşary ýurtly myhmanlar hem goşuldylar we Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli gutlag sözlerini beýan etdiler.


şu gün 14:57
1515

Geçen hepdede Türkmenistanyň biržasynda geleşikleriň jemi bahasy 83 million dollardan geçdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 39-sy hasaba alyndy. Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Ukrainanyň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri daşary...

şu gün 14:40
1184

Türkmenistanyň DIM-inde FAO guramasy bilen hyzmatdaşlygyň meseleleri maslahatlaşyldy

10-njy dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Halkara Bitaraplyk güni hem-de Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli geçirilýän “Dialog-parahatçylygyň kepili” atly halkara...

şu gün 14:37
1114

Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň Merkezi Aziýa boýunça sebit wekilçiliginiň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirildi

10-njy dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilýän çärelere hem-de “Dialog-parahatçylygyň kepili” atly halkara maslahatyna gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine...

şu gün 14:25
871

Raşid Meredow BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

10-njy dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Aşgabat şäherinde iş sapary bilen bolýan BMG-niň Baş sekretarynyň kömekçisi, BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Dolandyryjysynyň orunbasary, Ýewropa...