Bitaraplyk — taryha ýaň salan aýratynlyk

  • 12.12.2021 22:32
  • 6505
Bitaraplyk — taryha ýaň salan aýratynlyk

11-nji dekabrda paýtagtymyzyň Maslahatlar merkezinde her ýylyň 12-nji dekabrynda bellenilýän Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanyp, «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahaty geçirildi. Onuň dabaraly umumy mejlisine Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Dünýä biziň ýurdumyzy ykdysady ösüşleriň we baý mümkinçilikleriň, asudalygyň, bagtyýarlygyň mekany hökmünde tanaýar. Dünýä biziň döwletimizi bu gün Bitaraplygyň mekany  hökmünde tanaýar. Häzirki zaman syýasy dünýäsiniň soňky çärýek asyrlyk wakalary Türkmenistan döwletimiziň Hemişelik Bitaraplyk derejesine doly ygrarly bolup gelýändigini görkezdi.

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryndaky 50-nji ýubileý maslahatynda kabul edilen “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy” atly BMG-niň ýörite kararnamasyna laýyklykda, ýurdumyz Milletler Bileleşigi tarapyndan ykrar edilen ilkinji bitarap döwlet bolup durýar. Bu dünýäniň syýasy taryhynda we halkara gatnaşyklarynda  täze gözýetimleri açan ilkinji resmi ädimlerdir.   

BMG agza döwletleriň şeýle möhüm derejäni biragyzdan makullamagy dünýä tejribesinde henize çenli bolan waka däldir. Garaşsyzlygyny alanyna köp wagt geçmedik Türkmenistan döwletimiziň halkara syýasaty üçin täze bir nusgalyk ýoly öňe sürüp bilmegi we dünýä döwletleriniň ynamyny gazanmagy taryhy pursatdyr. 2015-nji ýylda bu halkara hukuk derejäniň Birleşen Milletler Guramasynda täzeden ykrar edilmegi bolsa, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Bitaraplyk syýasaty bilen dünýä bileleşiginde iň ygtybarly hyzmatdaşa öwrülmegi başaran Türkmenistan döwletimiziň özüne mahsus syýasy ýol-ýörelgä ygrarly bolup gelýändigini subut edýär.

Bitaraplyk syýasatymyzyň häsiýetli aýratynlyklary - parahatçylyk söýüjilik hem-de hoşniýetli gatnaşyklar dünýä döwletleri bilen deňhukukly hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda we berkitmekde aýratyn ähmiýete eýedir.

2019-njy ýylyň 12-nji sentýabrynda BMG-niň Baş Assambleýasy agza döwletleriň 73-siniň awtordaş bolmagynda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2021-nji ýyly – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip yglan etmek hakyndaky Kararnama kabul edildi.  Bitaraplyk – halklaryň arasyndaky  dost-doganlyk, parahatçylyk söýüjilik, agzybirlik we arkalaşyk, birek-birege ynam-hormat ýaly ýörelgeleri dünýä derejesinde dabaralandyrýar.


şu gün 12:25
11640

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Frankfurtdan Türkmenistana uçuşlary Aşgabada gonar

7-nji dekabrdan başlap, «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Maýn boýundaky Frankfurtdan gatnawlary Aşgabada ýerine ýetirilip başlanar. 2022-nji ýylyň awgustynda Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda howa gatnawlarynyň...

şu gün 12:07
5217

Azerbaýjanyň Prezidenti Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysyny kabul etdi

Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew 5-nji dekabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi. Raşid Meredow Azerbaýjanyň Liderine...

şu gün 09:05
7295

Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürler geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory bilen duşuşdy

Häzirki wagtda Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegi maksat edinýäris diýip, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ»...

şu gün 08:55
2113

Geçen hepde türkmen biržasynda 18 mln 454 müň dollarlyk geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jemi bahasy ABŞ-nyň 18 million 454 müň dollaryndan gowrak bolan 13 sany geleşik hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň...