Türkmen Lideri YHG-nyň Baş sekretaryny kabul etdi

  • 12.12.2021 15:55
  • 2633
Türkmen Lideri YHG-nyň Baş sekretaryny kabul etdi

11-nji dekabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli guralan dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Husraw Nozirini kabul etdi.

Jenap Husraw Noziri milli Liderimizi Halkara Bitaraplyk güni, şeýle hem parahatçylyga we ynanyşmaga bagyşlanan halkara ähmiýetli forumyň uly üstünliklere beslenmegi bilen gutlap, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň türkmen Lideriniň parahatçylyk söýüjilikli we ählumumy parahatçylygyň, howpsuzlygyň berkidilmegine ýardam berýän daşary syýasatyny hemmetaraplaýyn goldaýandygyny, bu baýramyň hem türkmen diplomatiýasynyň dünýä giňişliginde dabaralanýandygyny aňladýandygyny nygtady.

Döwlet Baştutany Bitarap döwletimiziň ähli gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar, sebitara we halkara guramalar, şol sanda YHG bilen giň hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdygyny belledi. Şeýle hem türkmen Lideriniň öňe sürýän, şol sanda YHG-nyň 15-nji sammitinde beýan eden we sebitara, halkara ykdysady gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine, bu ugurda öňde durýan wezipeleriň deňeçer çözgüdiniň işlenip taýýarlanylmagyna gönükdirilen başlangyçlarynyň wajypdygy hem-de derwaýysdygy bellenildi.

Sebit üçin birnäçe möhüm ugurlarda, hususan-da, söwda-ykdysady, senagat pudaklarynda, täzeçil we öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmakda, maýa goýum babatda köptaraply hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


şu gün 14:57
966

Geçen hepdede Türkmenistanyň biržasynda geleşikleriň jemi bahasy 83 million dollardan geçdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 39-sy hasaba alyndy. Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Ukrainanyň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri daşary...

şu gün 14:40
1184

Türkmenistanyň DIM-inde FAO guramasy bilen hyzmatdaşlygyň meseleleri maslahatlaşyldy

10-njy dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Halkara Bitaraplyk güni hem-de Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli geçirilýän “Dialog-parahatçylygyň kepili” atly halkara...

şu gün 14:37
1114

Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň Merkezi Aziýa boýunça sebit wekilçiliginiň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirildi

10-njy dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilýän çärelere hem-de “Dialog-parahatçylygyň kepili” atly halkara maslahatyna gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine...

şu gün 14:25
871

Raşid Meredow BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

10-njy dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Aşgabat şäherinde iş sapary bilen bolýan BMG-niň Baş sekretarynyň kömekçisi, BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Dolandyryjysynyň orunbasary, Ýewropa...