Türkmen Lideri YHG-nyň Baş sekretaryny kabul etdi

  • 12.12.2021 15:55
  • 2220
Türkmen Lideri YHG-nyň Baş sekretaryny kabul etdi

11-nji dekabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli guralan dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Husraw Nozirini kabul etdi.

Jenap Husraw Noziri milli Liderimizi Halkara Bitaraplyk güni, şeýle hem parahatçylyga we ynanyşmaga bagyşlanan halkara ähmiýetli forumyň uly üstünliklere beslenmegi bilen gutlap, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň türkmen Lideriniň parahatçylyk söýüjilikli we ählumumy parahatçylygyň, howpsuzlygyň berkidilmegine ýardam berýän daşary syýasatyny hemmetaraplaýyn goldaýandygyny, bu baýramyň hem türkmen diplomatiýasynyň dünýä giňişliginde dabaralanýandygyny aňladýandygyny nygtady.

Döwlet Baştutany Bitarap döwletimiziň ähli gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar, sebitara we halkara guramalar, şol sanda YHG bilen giň hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdygyny belledi. Şeýle hem türkmen Lideriniň öňe sürýän, şol sanda YHG-nyň 15-nji sammitinde beýan eden we sebitara, halkara ykdysady gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine, bu ugurda öňde durýan wezipeleriň deňeçer çözgüdiniň işlenip taýýarlanylmagyna gönükdirilen başlangyçlarynyň wajypdygy hem-de derwaýysdygy bellenildi.

Sebit üçin birnäçe möhüm ugurlarda, hususan-da, söwda-ykdysady, senagat pudaklarynda, täzeçil we öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmakda, maýa goýum babatda köptaraply hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


düýn 09:12
19258

Balkan welaýatynyň Serdar etrap häkimliginiň ady üýtgedildi, käbir häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Balkan welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Balkan welaýatynyň Serdar etrap häkimliginiň adyny üýtgedip, ony Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrap häkimligi...

düýn 09:02
20287

Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligi ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligini ýatyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan»...

25.11.2022 17:33
17707

Gurbanguly Berdimuhamedow noýabrda Koreýa Respublikasyna resmi sapar bilen barar

Şu ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasyna boljak birinji resmi sapary parlament ugry boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda...

25.11.2022 09:23
15855

Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

24-nji noýabrda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Balkan welaýatynda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde Milli Geňeşiň, Ministrler...