Berdimuhamedow türkmen diplomatlary bilen däp bolan duşuşygyny geçirdi

  • 11.12.2021 23:07
  • 2768
Berdimuhamedow türkmen diplomatlary bilen däp bolan duşuşygyny geçirdi

10-njy dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, däp bolşy ýaly, Täze ýylyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik we konsullyk edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de beýleki käbir ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine döwletimiziň alyp barýan daşary we içeri syýasaty bilen bagly käbir meseleler girizildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow her ýyl dekabr aýynda diplomatik gullugyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirilýän Hökümetiň giňişleýin mejlisiniň türkmen Lideriniň daşary syýasat strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlaryna, döwrüň möhüm meselelerini düýpli seljermäge hem-de öňde durýan işlere degişli anyk tabşyryklara ünsi jemlemäge mümkinçilik berýändigini nygtady.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan uzak möhletleýin milli maksatlara we dünýä jemgyýetiniň bähbitlerine laýyk gelýän daşary syýasat ýörelgesini durmuşa geçirip, sebitleýin we global ösüş işine anyk goşandyny goşýar. Şu güne çenli Türkmenistanyň BMG-de 17 sany dürli ugurlardaky Rezolýusiýany öňe sürendigi we olaryň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan biragyzdan kabul edilendigi bellenildi. Biziň ýurdumyz 6 gezek Baş Assambleýanyň Başlygynyň orunbasarlygyna saýlanyldy. Beýleki halkara birleşikler bilen hyzmatdaşlyk işjeň ösýär, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň gerimi giňeýär. Bu gün ýurdumyz 49 sany halkara guramalarda mynasyp wekilçiligi alyp barýar, dünýäniň 40 döwletinde ilçihanalarymyz, konsullyklarymyz we wekilhanalarymyz açyldy we olar öz wezipelerini ýerine ýetirýärler.

Raşid Meredow öz çykyşynda türkmen diplomatlarynyň öňlerinde goýlan möhüm wezipeleri çözmek üçin ähli tagallalary edip, Watan öňündäki borçlaryny mundan beýläk-de gyşarnyksyz ýerine ýetirjekdiklerine ynandyrdy.


düýn 22:53
11592

Serdar Berdimuhamedow häkimlere howanyň gyzmagy bilen baglylykda zerur çäreleri görmegi tabşyrdy

22-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly iş maslahatyny geçirdi. Sanly ulgam arkaly iş maslahatyna obasenagat...

düýn 21:22
6410

Pakistan TOPH taslamasynyň 2024-nji ýylyň 2-nji çärýeginde makullanmagyna garaşýar

Türkmenistan - Owganystan - Pakistan - Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasyna gatnaşyjylaryň biri bolan Pakistan 2024-nji ýylyň ikinji çärýeginiň ahyryna çenli taslamanyň gutarnykly makullamanmagyna garaşýar...

düýn 20:22
3138

TÜRKSOÝ Ankarada Magtymguly Pyragy ýylynyň maksatnamasyny açdy

18-19-njy aprelde TÜRKSOÝ-nyň howandarlygynda Türkmenistandaky Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegine, şeýle hem Gündogaryň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň...

düýn 13:40
2181

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny mälim etdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Özbegistanyň telekeçileri «Türkmennebit»...