Aşgabatda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan wirtual sergi öz işine başlady

  • 10.12.2021 10:15
  • 3267
Aşgabatda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan wirtual sergi öz işine başlady

9-njy dekabrda Aşgabatda Bitarap Watanymyza we ýylyň “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygaryna bagyşlanan “Baky Bitarap Türkmenistan” atly halkara wirtual sergi we maslahat açyldy. Ol türkmen Lideriniň tabşyrygy boýunça Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.

Täze tehnologiýalary ulanmak arkaly 3D görnüşinde geçirilen sergide türkmen Lideriniň halk hojalyk toplumyny sanlylaşdyrmak boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmekdäki toplumlaýyn çemeleşmeler öz beýanyny tapýar. Şeýle hem bu serginiň çäklerinde geçirilen maslahatda ata Watanymyzyň baky Bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolan gününden bäri ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýeten derejesi hem-de eksport mümkinçilikleriniň artdyrylyşy, önümçilige sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylyşy hem-de bu ugurlarda halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilişi barada giňişleýin maglumatlar berildi.

Dubaýyň ykdysady departamentiniň agzasy, “Alamaip” kompaniýasyny esaslandyryjy Fahad Abdulla Saleh “EKSPO — 2020” Bütindünýä sergisiniň Türkmenistan bölüminden maslahata sanly ulgam arkaly gatnaşdy.

Bu ýerde oturdylan monitorlarda ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hem-de iri kärhanalarynyň, ýörite internet saýtlarynyň sahypalarynda ýerleşdirilen statistik maglumatlar bu düzümleriň ýeten derejesi, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ajaýyp zamanasy, ýurdumyzyň ägirt uly eksport mümkinçilikleri we uzak möhletleýin, özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösüşi baradaky şekiller görkezildi.

Ýeri gelende aýtsak, sergide görkezilýän gymmatlyklar baradaky maglumatlar hem-de öndürilýän önümleriň, ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň görnüşleri türkmen, rus we iňlis dillerinde berilýär. Halkara wirtual sergi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi mfa.gov.tm saýtynda ýerleşdirilendir.


şu gün 17:44
10

Owganystanly demirýolçularyň ikinji tapgyry Türkmenistanda hünär ýokarlandyryş okuwyny geçdiler

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde «Türkmendemirýollary» agentliginiň hünär ýokarlandyryş okuwlaryny geçen owganystanly demirýolçularyň ikinji gutardyşy boldy. Mekdebiň uçurymlaryna degişli şahadatnamalar...

şu gün 17:35
467

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň wekilleri Bişkekde halkara forumyna gatnaşdylar

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň wekilleri 30-njy noýabrda - 1-nji dekabr aralygynda Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkekde geçirilen «Ösüş giňişligi. Täze sanly hakykat» (BIFSD 2023) atly halkara forumyna gatnaşdylar...

şu gün 17:31
1015

Türkmenistan Makedoniýada ÝHHG-niň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Makedoniýa Respublikasynyň Skopýe şäherinde geçirilen ÝHHG-niň ministrler geňeşiniň 30-njy mejlisine gatnaşdy. Mejlis 30...

şu gün 09:24
7505

Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň ýolbaşçylaryny gutladylar

Prezident Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýana...