Özbegistanda bäş ýylda 20-den gowrak uly gidroelektrik stansiýasy gurlar

  • 03.12.2021 00:42
  • 3918
Özbegistanda bäş ýylda 20-den gowrak uly gidroelektrik stansiýasy gurlar

Özbegistanyň häkimiýetleri geljek bäş ýylda 20-den gowrak uly gidroelektrik stansiýasyny (GES) gurmagy maksat edinýärler. Şeýle meýilnamalar Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň gidroenergetika pudagynda taslamalaryň hödürlenmegine bagyşlanan ýygnagynda ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, döwlet baştutanynyň metbugat gullugy habar berýär. Muny TASS ýetirýär.

“Umumy kuwwaty 740 megawatt bolan elektrostansiýalaryň gurluşygy boýunça 21 sany uly taslama işlenip düzüldi. Hususan-da, geljek ýyl umumy kuwwaty 170 megawatt bolan ýedi taslamany, 2023-2024-nji ýyllarda 150 megawatt kuwwatly 12 taslamany, 2025-2026-njy ýyllarda 420 megawatt kuwwatly iki taslamany durmuşa geçirmek meýilleşdirilýär” – diýlip, Özbegistanyň prezidentiniň saýtyndaky habarda aýdylýar.

Mirziýoýewiň metbugat gullugy Özbegistanda energetika pudagynyň işjeň ösdürilýändigini belleýär. Nebit we gaz bilen işleýän elektrik stansiýalaryndan başga-da, gaýtadan dikeldilýän çeşmelerden – Gün şöhlesinden, ýelden we suwdan elektrik öndürýän desgalar gurulýar.

2017-nji ýylda Mirziýoýewiň karary bilen “Uzbekgidroenergo” paýdarlar jemgyýeti döredildi. Soňky wagtda Özbegistanda 11 sany täze gidroelektrik stansiýasy guruldy we öň gurlan sekiz sany gidroelektrik stansiýasy döwrebaplaşdyryldy. Netijede, 244 megawattlyk goşmaça elektrik öndüriji kuwwat döredildi.

Özbegistanyň Energetika ministrliginiň maglumatlaryna görä, 2020-nji ýyl boýunça respublikanyň öndüriji kuwwaty 12,9 müň megawatt boldy, 1,85 müň megawatt ýa-da 14,3% gidroelektrik stansiýalarynyň paýyna düşdi. 2021-nji ýylyň ahyryna çenli energiýa öndüriji kuwwaty 15,8 müň megawatta çenli ýokarlandyrmak meýilleşdirilýär. 2030-njy ýyla çenli Özbegistanyň häkimiýetleri 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende elektrik energiýasynyň öndürilişini iki esse artdyrmagy meýilleşdirýärler.


01.12.2022 08:55
5929

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň energetika ministrini kabul etdi

30-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabiany kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlary ara...

28.11.2022 16:18
7545

23-nji dekabrda Merkezi Aziýanyň DIM-niň ýolbaşçylary Ýaponiýanyň premýer-ministri bilen duşuşarlar

24-nji noýabrda Tokioda Liberal-demokratik partiýasynyň agzalaryndan ybarat Ýapon-Merkezi Aziýa parlament dostluk ligasynyň ilkinji mejlisi geçirildi. Ýaponiýanyň dolandyryjy partiýasynyň wise-prezidenti Taro Aso...

12.11.2022 08:00
21739

Gurbanguly Berdimuhamedow Samarkantda bag nahallaryny ekmek dabarasyna gatnaşdy

Türki Döwletleriň Guramasynyň Samarkant sammitiniň çäklerinde Guramanyň döwletleriniň ählisinde bag ekmek dabaralary geçirildi. — Bu giň gerimli işler, bag ekmek çäreleri türki halklaryň ösüşi we abadançylygy gazanmaga...

12.11.2022 07:37
9020

Samarkantda Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Şawkat Mirziýoýewiň duşuşygy geçirildi

11-nji noýabrda Samarkantda Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň...