Şweýsariýada koronawirusa garşy plastyryň kliniki synaglary başlar

  • 18.11.2021 18:21
  • 5368
Şweýsariýada koronawirusa garşy plastyryň kliniki synaglary başlar

Öňüni alyş sanjymlaryny öndürýän Emergex Vaccines Holding Limited britan kompaniýasy ikinji nesil COVID-19 sanjymynyň kliniki synaglarynyň birinji tapgyryny geçirmek üçin tassyknama aldy. Synaglar 2022-nji ýylda Şweýsariýada geçiriler diýip, kommersant.ru habar berdi.

Emergex-iň bellemegine görä, sanjym bedeniň wirus aralaşan öýjüklerini tanap we ýok edip bilýän T-öýjüklerini ulanmagyň esasynda täsir edýär. T-öýjükleri bedene wirus ýokuşandan soň bada-bat işe başlaýar, wirusyň bedende köpelmeginiň, keseliň güýçlenmeginiň we wirusyň beýleki adamlara ýokuşmagynyň öňüni alýar.

Işläp düzüjileriň pikiriçe, ol häzirki bar bolan sanjymlardan tapawutlylykda, koronawirusy zyýansyzlandyrýan antikorlaryň öndürilmegine itergi berýän has uzak wagtlyk immuniteti üpjün edýär. Mälim bolşy ýaly, aslynda, bedende antikorlaryň sany kem-kemden azalýar we şol bir wagtyň özünde şeýle dermanlaryň täsiri gowşaýar, netijede näsaglara gaýtadan sanjym etmeli bolýar.

Emergex waksinasy derä aňsatlyk bilen ýapyşýan, mikroiňňeli plastyr görnüşinde ýasalandyr. Waksina üç aýyň dowamynda otag temperaturasynda saklanyp bilner. Onuň kliniki synaglary 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwaryndan başlap, Şweýsariýada geçiriler, olara 26 adam gatnaşar. Meýletinçiler iki topara bölüner, birinji topar sanjymy köp dozada, beýlekisi az dozada alarlar.


11.09.2022 07:42
14564

Dünýäde Gün energiýasyny sintez gazyna öwürmek boýunça ilkinji zawod gurulýar

Şweýsariýanyň Synhelion kompaniýasy Gün energiýasyndan sintez gazyny öndürmek üçin dünýäde ilkinji senagat kärhanasynyň gurluşygynyň başlandygy barada mälim etdi. Soň ol kynçylyksyz kerosine ýa-da benzine gaýtadan...

28.01.2022 14:40
11261

Ýapon alymlary: omikron deride 21 sagatdan köp saklanyp bilýär

Ýaponiýanyň günbataryndaky Kioto prefekturasynyň Lukmançylyk uniwersitetiniň işgärleri täze koronawirusyň omikron-ştammynyň adam derisinde 21,1 sagatlap saklanyp biljekdigini anykladylar. Bu barada Singapuryň “The...

03.01.2022 00:50
23230

Alymlar «omikronyň» näderejede howpludygyny anykladylar

Koronawirusyň «omikron» ştammy COVID-19-yň beýleki ştammlary bilen deňeşdirilende, öýkene has az zyýan ýetirýärler. Waşington uniwersitetiniň, Medisondaky Wiskonsin uniwersitetiniň we Tokio uniwersitetiniň lukmançylyk...

20.12.2021 23:46
5160

“Science” žurnaly 2021-nji ýylyň iň möhüm ylmy açyşlaryny sanap geçdi

“Science” žurnaly 2021-nji ýylyň iň möhüm ylmy açyşlarynyň sanawyny hödürledi. Sanawa ylmy ugurda on sany esasy üstünlik girdi. Bu barada iz.ru habar berýär. Şeýlelikde, COVID-19-a garşy sanjymlar ýylyň “öňegidişligi”...