Täjigistan 2050-nji ýyla çenli “ýaşyl” energiýa önümçiligini iki esse artdyrar

  • 30.10.2021 16:53
  • 2896
Täjigistan 2050-nji ýyla çenli “ýaşyl” energiýa önümçiligini iki esse artdyrar

Täjigistanyň prezidenti Emomali Rahmon 27-nji oktýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň “Howa ugrunda hereketleri amala aşyrmak” atly ýokary derejeli tematiki çekişmesine gatnaşdy. Ol ýurduň 2050-nji ýyla çenli arassa energiýa önümçiligini artdyrmakçydygyny aýtdy. Bu barada respublikanyň lideriniň metbugat gullugy habar berdi diýip, centralasia.news belleýär.

Rahmon häkimiýetleriň ýurduň “ýaşyl” energiýa öndürmek boýunça kuwwatyny iki esse ýokarlandyrmak üçin ähli zerur çäreleri görjekdigini belledi. Onuň aýtmagyna görä, esasy üns derýalaryň, suw akymlarynyň we Gün energiýasy ýaly gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň özleşdirilmegine gönükdiriler.

Prezident häzirki wagtda respublikanyň gidroelektrik stansiýalarynda elektrik energiýasynyň 98%-ini öndürip, arassa energiýanyň öndüriliş we ulanylyş göterimi boýunça dünýä ýurtlarynyň sanawynda altynjy orny eýeleýändigini ýatlap geçdi. Döwlet baştutany Rogun GES-i işe girizilenden soň, Täjigistanyň degişli sanawda 4-nji orny eýelejekdigini sözüniň üstüne goşdy. 

Täjigistanyň lideri häzirki wagtda ýurtda tokaýlary dikeltmek we tokaý agaçlarynyň meýdanyny giňeltmek boýunça birnäçe maksatnamanyň durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Mundan başga-da, bug gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmaga hem üns berilýär.


şu gün 08:55
2492

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň energetika ministrini kabul etdi

30-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabiany kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlary ara...

28.11.2022 16:18
7247

23-nji dekabrda Merkezi Aziýanyň DIM-niň ýolbaşçylary Ýaponiýanyň premýer-ministri bilen duşuşarlar

24-nji noýabrda Tokioda Liberal-demokratik partiýasynyň agzalaryndan ybarat Ýapon-Merkezi Aziýa parlament dostluk ligasynyň ilkinji mejlisi geçirildi. Ýaponiýanyň dolandyryjy partiýasynyň wise-prezidenti Taro Aso...

24.11.2022 14:08
7628

COP28 geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler

BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahaty (COP28) geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler. BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi...

16.11.2022 22:57
4513

Portugaliýa bug gazlarynyň bitarap derejesine meýilleşdirilenden 5 ýyl öň ýetmek isleýär

Portugaliýa bug gazlarynyň zyňyndylarynyň nol derejesine 2045-nji ýyla çenli, ýagny meýilleşdirilenden bäş ýyl çalt ýetmek kararyna geldi. Bu ýurtdaky bug gazlarynyň umumy göwrüminiň tebigy ýagdaýda, mysal üçin...