Rustam Minnihanow Türkmenistanyň «Garaşsyzlyk» ordeni bilen sylaglanyldy

  • 27.09.2021 13:05
  • 9341
Rustam Minnihanow Türkmenistanyň «Garaşsyzlyk» ordeni bilen sylaglanyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşdy.

Gi­ňişleýin düzümde geçirilýän duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek üçin açylýan täze mümkinçilikler barada pikir alşyldy. Taraplar dürli ugurlarda özara bähbitli tagallalary birleşdirmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny nygtadylar.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan we Tatarystan Respublikasy hyzmatdaşlygyň hem-de bilelikdäki möhüm taslamalary durmuşa geçirmegiň uly tejribesini topladylar. Bu babatda ýurdumyzyň hem-de Tatarystanyň esasy kärhanalarynyň we kompaniýalarynyň — “KAMAZ”, “Tatneft”, “Kazanskiý wertolýotnyý zawod” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetleriniň we beýlekileriň arasyndaky köpýyllyk hyzmatdaşlygy aýdyň mysal hökmünde görkezmek bolar.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Rustam Minnihanow söwda-ykdysady ulgamy hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň hatarynda görkezip, bu ulgamda netijeli gatnaşyklary ösdürmek hem-de ikitaraplaýyn haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak üçin uly kuwwatyň bardygyny bellediler.

Gi­ňişleýin düzümde gepleşikler tamamlanandan soň, Prezident Rustam Minnihanowy Türkmenistanyň “Garaşsyzlyk” ordeni bilen sylaglamak dabarasy boldy. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky netijeli hyzmatdaşlygynyň nusgalyk görelde bolup durýandygyny belledi. 


düýn 17:03
6695

Serdar Berdimuhamedow Dubaýa iş sapary tamamlap, Aşgabada geldi

2-nji dekabrda Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary tamamlanandan soňra, Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyza dolandy. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanyny resmi adamlar garşyladylar.   Howa menzilinde...

düýn 17:02
21435

Türkmenistanyň Prezidentine mukaddes Gurhanyň käbir aýatlarynyň altyn suwy bilen ýazylan ýörite sowgady gowşuryldy

Birleşen Arap Emirliklerine iş saparynyň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedowa BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, goranmak ministri we Dubaýyň häkimi Şeýh Mohammed bin Raşid Al Maktumyň adyndan mukaddes...

düýn 11:29
4524

Owganystanyň demirýol edaralarynyň ýolbaşçylary Aşgabatda gepleşikleri geçirýärler

Aşgabatda Türkmenistanyň we Owganystanyň demirýol edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda gepleşikler geçirilýär. Oňa gatnaşmak üçin Owganystanyň demirýol müdirliginiň başlygy Baht-ur-Rahman Şarafat 30-njy noýabrda türkmen...

02.12.2023 22:41
10411

Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabada iş saparyny amala aşyrdy

Şu gün, 2-nji dekabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, Söwda-senagat edarasyna bardy. Bu barada «Watan»...