R.Meredow BMG-niň Türkmenistandaky täze hemişelik utgaşdyryjysy bilen duşuşdy

  • 11.08.2021 09:21
  • 4826
R.Meredow BMG-niň Türkmenistandaky täze hemişelik utgaşdyryjysy bilen duşuşdy

10-njy awgustda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýurdumyza gelen BMG-niň Türkmenistandaky täze bellenilen hemişelik utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenko bilen duşuşygy geçirildi. Diplomatlar häzirki we geljegi uly bolan taslamalara seretdiler, hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Energiýa, ulag, ekologiýa, saglygy goraýyş we BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan kabul edilen Kararnamalaryň birnäçesinde öz beýanyny tapýan beýleki ulgamlarda döwlet Baştutanynyň ýolbaşçylygynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen başlangyçlaryň ähmiýeti aýratyn nygtaldy.Taraplar döwletleriň we halklaryň arasynda parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmegiň ähmiýetini bellediler. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynda, şeýle-de BMG-niň döredilmeginiň 75 ýyllygy mynasybetli geçirilýän bilelikdäki çäreleriň ähmiýeti nygtaldy.

Taraplar şeýle-de 2020-nji ýylyň martynda gol çekilen Türkmenistanyň Hökümeti bilen BMG-niň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasyny durmuşa geçirmegi ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplar agzalan maksatlara ýetmek ugrunda işjeň hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge ylalaşdylar.

Dmitriý Şlapaçenko täze bellenilen jogapkärli wezipesi bilen bagly mähirli sözler we gutlaglar üçin türkmen tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Ol şeýle-de BMG-niň ýurt boýunça toparyna ýolbaşçylyk etmek bilen, ählumumy parahatçylyk, durnuklylyk hem-de gülläp ösüş ugrunda BMG-niň we Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda ähli tagallalary etjekdigini belledi.


düýn 23:01
13599

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy

8-nji fewralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp, doganlyk ýurduň wekillerine...

düýn 09:44
14165

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň halkyny Ynkylap güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň milli baýramy — Ynkylap güni mynasybetli Türkmenistanyň halkynyň, Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti...

düýn 09:38
13615

Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistanyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

7-nji fewralda Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onuň barşynda ähli esasy ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi...

düýn 09:08
43682

Özbegistan Türkmenistana «Tiz kömek» awtoulaglaryny iberdi

Türkmenistandan Özbegistan Respublikasyna suwuklandyrylan gazyň ugradylmagynyň yzysüre, goňşy ýurtdan biziň ýurdumyza tiz lukmançylyk kömegini amala aşyrmaga niýetlenilen awtoulaglar iberildi. Volkswagen Caddy...