ÝUNISEF Türkmenistana lukmançylyk enjamlaryny gowşurdy

  • 12.06.2021 16:32
  • 7859
ÝUNISEF Türkmenistana lukmançylyk enjamlaryny gowşurdy

ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezine Ýiti ýokanç kesellere garşy göreş meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegini goldamak maksady bilen lukmançylyk enjamlaryny gowşurdy.

Olaryň içinde biohowply galyndylar üçin 17 müň sany haltajyk, galyndylary we ýokançlyklara gözegçiligi güýçlendirmek üçin 15 müň sany howpsuzlyk gutulary, pediatriýa hem-de reanimasiýa bölümlerinde enjamlaşdyrmak üçin 2 müň sany çaga tonometrleri bar.

“Bu zerur enjamlar öňdebaryjy saglygy goraýyş işgärlerine ýokançlyklaryň öňüni alyp, galyndylara howpsuz çemeleşmek bilen gündelik wezipelerini ýerine ýetirmeklerini dowam etdirmäge ýardam eder. Bu bolsa, öz gezeginde, ýurduň pandemiýanyň öňüni almak we sanjym etmek üçin umumy tagallalaryna kömek eder. ÝUNISEF esasy saglygy goraýyş hyzmatlarynyň berilmeginiň üznüksizligini üpjün etmekde Saglygy goraýyş we lukmançylyk senagaty ministrligi bilen hyzmatdaşlygyny dowam etdirer "-diýip, ÝUNISEF-iň wekiliniň orunbasary Aleksandru Narteanyň sözlerini Turkmenportal getirýär.

2020-nji ýylyň başynda pandemiýa garşy göreş başlanaly bäri ÝUNISEF we hyzmatdaşlar 153 ýurda we sebite maliýe hem-de tehniki goldaw berdiler.


23.01.2023 15:14
26943

Gurbanguly Berdimuhamedow Nazarbaýewe operasiýadan soň, tiz sagalmagyny arzuw etdi

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Arkadag — türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti Nursultan Nazarbaýewe geçirilen operasiýa bilen baglylykda...

14.11.2022 20:32
16052

Türkmenistanda D witamini bilen bagly öňüni alyş çäreleri boýunça Strategiýa tassyklanyldy

Türkmenistanda D witamini bilen bagly öňüni alyş çärelerini ýokarlandyrmak boýunça 2023 — 2028-nji ýyllar üçin Strategiýa we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy. Degişli...

05.11.2022 07:53
16337

ÝUNISEF Türkmenistana COVID-19-y anyklamak üçin 250 müň sany ekspress test gowşurdy

ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine COVID-19-anyklamak üçin 250 müň sany ekspress testini gowşurdy. Olaryň umumy bahasy 600 müň dollardan geçýär. Bu barada ORIENT guramanyň Türkmenistandaky...

11.10.2022 13:09
11474

Tejribeli saglygy goraýyş işgärleriniň 3-sine hormatly atlar dakyldy

10-njy oktýabrda bellenilýän Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow käbir raýatlary döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda degişli Permana...