Putin bilen Baýdeniň duşuşygy üçin žurnalistlere akkreditasiýa berlip başlady

  • 04.06.2021 17:58
  • 16242
Putin bilen Baýdeniň duşuşygy üçin žurnalistlere akkreditasiýa berlip başlady

Şweýsariýa 16-njy iýunda Ženewada geçiriljek Russiýanyň Prezidenti W.Putin bilen ABŞ-nyň Prezidenti J.Baýdeniň duşuşygyna gatnaşjak žurnalistler üçin akkreditasiýa açdy. Bu barada «Belta-nyň» habarlar saýty ýurduň Daşary işler boýunça federal departamentiniň TASS habarlar gullugyna beren maglumatyna salgylanyp ýazýar.

Bu çärä gatnaşmak üçin žurnalistler akkreditasiýa kagyzyny doldurmaly. Ýöne entek metbugat merkeziniň nirede ýerleşjekdigi doly belli däl. Şweýsariýanyň Daşary işler ministrliginiň habarynda bellenilişi ýaly, bu sammite gatnaşmaga isleg bildirýän žurnalistler Şweýsariýanyň Hökümeti tarapyndan girizilen sanitariýa düzgünlerini berjaý etmeli bolarlar. Hususan-da, olardan koronawirusa garşy sanjym alandygy hakyndaky rugsatnamasyny, test barlagyndan geçendigini ýa-da COVID-19-y geçirendigini tassyklaýan kepilnamasyny görkezmek talap ediler.
Habar berlişi ýaly, rus sanjymlaryndan sanjym alan žurnalistlere akkreditasiýa üçin elýeterlilik berilmez, ýöne olar test barlagyndan geçendigini ýa-da  COVID-19-y geçirendigini tassyklaýan kepilnamasyny görkezip bilerler. Munuň sebäbi bolsa rus sanjymlarynyň entek Şweýsariýada we Derman serişdeleriniň Ýewropa agentliginde resmi taýdan hasaba alynmadykdygy, şeýle hem olaryň gyssagly ulanmak üçin BSGG-niň maslahat berýän derman serişdeleriniň sanawyna girmeýändigi bilen baglanyşyklydyr. Şonuň üçin hem ýurduň Hökümeti rus sanjymlaryndan sanjym alynmagyna rugsat bermeýär.


15.07.2024 03:02
41252

Türkmenistan Donald Trampyň janyna howp salynmagy bilen baglanyşykly hereketi ýazgardy

Türkmenistanda ABŞ-nyň 45-nji Prezidenti Donald Trampyň janyna howp salynmagy bilen baglanyşykly habar uly howatyrlanma bilen kabul edildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 14-nji iýulda ýaýradan beýanatynda...

04.07.2024 07:56
11586

Serdar Berdimuhamedow Jozef Baýdeni ABŞ-nyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýdene ABŞ-nyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutany hatynda Türkmenistan...

14.06.2024 10:37
5584

Türkmen ilçisi Şweýsariýanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

Türkmenistanyň Şweýsariýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Wepa Hajiýew Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Prezidenti Wiola Amherda ynanç hatyny gowşurdy. Dabara Bern şäherinde Şweýsariýa Konfederasiýasynyň...

12.06.2024 11:17
5571

Serdar Berdimuhamedow RF-niň ýolbaşçylaryny Russiýanyň güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine, Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustine, ýurduň ähli halkyna...