Bilim edaralarynyň pedagogik işgärleriniň we ýolbaşçylarynyň wezipe birlikleriniň birkysmy sanawy işlenip düzüler

Bilim edaralarynyň pedagogik işgärleriniň we ýolbaşçylarynyň wezipe birlikleriniň birkysmy sanawy işlenip düzüler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow bilim edaralarynyň pedagogik işgärleriniň we ýolbaşçylarynyň wezipe birlikleriniň birkysmy sanawynyň taslamasyny işläp düzmek boýunça teklip bilen çykyş etdi. Bu barada wise-premýer 23-nji sentýabrda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi.

Şeýle hem wise-premýer bilim ulgamynyň edaralarynyň düzümini kämilleşdirmek, bu ulgamda hukuk, ykdysady we guramaçylyk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça görülýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi.
Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bilim ulgamynyň kadalaşdyryjy-hukuk taýdan düzgünleşdirilişini döwrebaplaşdyrmagyň häzirki zaman bilim syýasatynyň ýörelgelerini durmuşa geçirmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, bu ulgamdaky zerur bolan resminamalary döwrüň anyk ýagdaýlaryna hem-de dünýäniň öňdebaryjy tejribesine laýyk getirilmegine uly üns berilmelidir diýip, döwlet Baştutany nygtady hem-de wise-premýere ugurdaş düzümler bilen birlikde hödürlenen teklibi has içgin öwrenmegi tabşyrdy.