Ahal welaýatynda 6 müň 200 metrlik Saglyk ýoly dörediler

Ahal welaýatynda 6 müň 200 metrlik Saglyk ýoly dörediler

17-nji sentýabrda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine baryp görmeginiň çäklerinde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Saglyk ýolunyň geçjek ýerleriniň çyzgysy bilen tanyşdy.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy umumy uzynlygy 6 müň 200 metre barabar bolan saglyk ýolunyň çägi, onuň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak hem-de saglyk ýolunyň ugrunda ugurdaş desgalary gurmak, gök zolaklary döretmek bilen baglanyşykly meselelere häzirki zamanyň ösen tejribesi esasynda çemeleşilmelidigini belledi.
Gurbanguly Berdimuhamedow ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň, şol sanda yşyklandyryjylaryň, ulanyljak içki bezeg serişdeleriniň, ýerasty geçelgeleriň gurluşyklarynda häzirki zamanyň ösen talaplarynyň ýerine ýetirilmegine ähmiýet berilmelidigini aýtdy.
Gurbanguly Berdimuhamedow görkezilen taslamalara birnäçe belliklerini aýdyp, olar boýunça degişli maslahatlaryny berdi.