Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara Ahalteke atçylyk sport toplumyna bardy

Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara Ahalteke atçylyk sport toplumyna bardy

17-nji sentýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow daň säher bilen Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Halkara Ahalteke atçylyk sport toplumyna bardy we toplumda häzirki döwürde alnyp barylýan işler, seýisleriň we çapyksuwarlaryň iş hem-de durmuş şertleri bilen tanyşdy.

Gurbanguly Berdimuhamedow toplumyň çäginde gelip, bu ýerde idedilýän atlaryň ýagdaýy, olaryň daň säher çaglarynda gezim etdirilişiniň aýratynlyklary bilen tanyşdy.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy çapyşyga gatnaşdyryljak atlaryň irki gezelenjini gurap ýören tejribeli seýis D.Saparowyň ýanyna baryp onuň bilen söhbetdeş boldy.
Soňra Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyzlyk atly gyr bedewe atlanyp, bu künjegiň giňişliklerinde bir sellem gezim etdi.
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy bedewi öz erkine goýberdi. Ýokary derejede seýislenen we at çapyşyklaryna taýýarlanýan bedew ädim urşuny çaltlandyryp başlady we ýüzün salyp öz ýyndamlygyny görkezdi.