Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara Ahalteke atçylyk sport toplumyna bardy

  • 18.09.2022 09:58
  • 5373
Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara Ahalteke atçylyk sport toplumyna bardy

17-nji sentýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow daň säher bilen Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Halkara Ahalteke atçylyk sport toplumyna bardy we toplumda häzirki döwürde alnyp barylýan işler, seýisleriň we çapyksuwarlaryň iş hem-de durmuş şertleri bilen tanyşdy.

Gurbanguly Berdimuhamedow toplumyň çäginde gelip, bu ýerde idedilýän atlaryň ýagdaýy, olaryň daň säher çaglarynda gezim etdirilişiniň aýratynlyklary bilen tanyşdy.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy çapyşyga gatnaşdyryljak atlaryň irki gezelenjini gurap ýören tejribeli seýis D.Saparowyň ýanyna baryp onuň bilen söhbetdeş boldy.
Soňra Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyzlyk atly gyr bedewe atlanyp, bu künjegiň giňişliklerinde bir sellem gezim etdi.
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy bedewi öz erkine goýberdi. Ýokary derejede seýislenen we at çapyşyklaryna taýýarlanýan bedew ädim urşuny çaltlandyryp başlady we ýüzün salyp öz ýyndamlygyny görkezdi.


01.02.2023 10:29
9091

«Galkynyş» Monte-Karlodaky sirk sungaty halkara festiwalynda çykyş eder

«Galkynyş» at üstündäki oýunlar topary Monte-Karloda geçiriljek 47-nji Sirk sungaty Halkara festiwalyna gatnaşmak üçin resmi çakylyk aldy. Iň abraýly sirk şüweleňleriniň biri bolan bu festiwal 2025-nji ýylyň ýanwarynda...

16.01.2023 10:38
27495

Arkadag şäherinde baş metjidi «Altyn» hojalyk jemgyýeti gurar

«Altyn» hojalyk jemgyýeti Ahal welaýatynyň baş metjidini gurmak boýunça yglan edilen bäsleşikde ýeňiji boldy. Belläp geçsek, Ahal welaýatynyň baş metjidiniň guruljak ýeri Gurbanguly Berdimuhamedowyň beren maslahatlarydyr...

16.01.2023 10:26
16527

Ýakyn wagtda Arkadag şäherinde baş metjidiň düýbi tutular

Ýakyn wagtda Arkadag şäherinde baş metjidiň düýbi tutulyp, onuň gurluşygyna badalga berler. Bu waka ähli halkymyz gatnaşyp, şu mynasybetli sadaka berler. Munuň maksadalaýyk boljakdygy barada Gurbanguly Berdimuhamedow...

16.01.2023 09:30
35400

Arkadag şäherindäki metjidiň ýanynda okuw medresesi gurlar

15-nji ýanwarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň barşynda Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde alnyp barylýan işleriň depgini hem-de Ahal...