Katar futbol boýunça DÇ sebäpli syýahatçylaryň girişi üçin şertleri girizýär

Katar futbol boýunça DÇ sebäpli syýahatçylaryň girişi üçin şertleri girizýär

Noýabr aýynyň başyndan ýaşaýyş üçin ygtyýarnamasy bolmadyk syýahatçylar Kataryň çägine diňe futbol boýunça dünýä çempionatynyň janköýeriniň şahadatnamasy – Hayya card bolan ýagdaýynda girip biler. Bu barada Hayya platformasynyň ýerine ýetiriji müdiri Said al-Kuwari Al-Kass TV teleýaýlymynyň efirinde aýtdy diýip, lenta.ru habar berýär.

“Noýabr aýynyň başyndan Katara girmek üçin hökmany şert Hayya janköýer kartynyň bolmagydyr, ony güýje girizmegiň möhüm şertleriniň biri bolsa – dünýä çempionaty üçin petek satyn almakdyr” – diýip, al-Kuwari belledi.

Onuň aýtmagyna görä, daşary ýurtly janköýerlere Hayya kartyny almaga arza tabşyrmak üçin DÇ-2022-ä petek satyn almak we özüni ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmek zerurdyr. Kart ýurduň çäginde 23-nji ýanwara çenli bolmaga hukuk berýär. Şol bir wagtyň özünde, ol Kataryň raýatlarynyň we daşary ýurtly wekilleriň goýberiljekdigini – olaryň bu döwürde janköýer şahadatnamasy bolmazdan ýurda arkaýyn girip we çykyp biljekdiklerini belledi.

Goňşy ýurtlardan gelýän janköýerler üçin ýurda gelip, şol gün yzyna gaýtmak mümkinçiligi bar – hasaba alyş ýakyn wagtda işläp başlajak ýörite platformanyň üsti bilen elýeterli bolar.