15-16-njy awgustda Awazada ulag ugurly iri forum geçiriler

15-16-njy awgustda Awazada ulag ugurly iri forum geçiriler

15-16-njy awgustda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň halkara maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Häzirki wagtda BMG-niň ugurdaş düzümleri bilen geçirilen geňeşmeleriň esasynda onuň maksatnamasynyň deslapky taslamasy taýýarlanyldy. Maslahata görülýän taýýarlyk barada 29-njy iýulda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde habar berildi.

Nygtalyşy ýaly, häzirki wagtda bu maslahaty geçirmek üçin ähli degişli meseleleri çözmek boýunça zerur işler alnyp barylýar. Şu maksat bilen, Hökümet derejesinde iş toparyny döretmek we 30-njy iýulda onuň birinji mejlisini geçirmek göz öňünde tutulýar. Şu güne çenli 25 döwletiň we halkara guramalaryň 16-synyň wekilleriniň bu foruma gatnaşjakdyklary baradaky tassyklaýyş hatlary gelip gowuşdy.
Prezident Serdar Berdimuhamedow hödürlenen teklipleri makullady we wise-premýere, daşary işler ministrine Türkmenistanda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyn geçirmek bilen baglanyşykly resminamalary taýýarlamagy hem-de degişli iş toparyny döretmegi tabşyrdy.