Eýranyň nebit eskportyndan girdejisi dört aýyň içinde 580% artdy

Eýranyň nebit eskportyndan girdejisi dört aýyň içinde 580% artdy

Eýranyň nebitiň eksportynyň hasabyna girdejisi üstümizdäki ýylyň soňky dört aýynyň içinde 580% artdy. Bu barada sişenbe güni respublikanyň hökümetiniň ykdysady meseleler boýunça resmi wekili Ahsan Handuzi habar berdi diýip, TASS ýazýar.

"Nebitiň eksportyndan we salgytlardan gelýän girdeji şu ýylyň birinji dört aýynyň (eýran senenamasy boýunça ýyl 2022-nji ýylyň 21-nji martyndan başlandy) dowamynda, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, degişlilikde 580% we 200% artdy" - diýip, IRNA agentligi onuň sözlerini getirýär. Hökümetiň wekiliniň sözlerine görä, girdejileriň ýokarlanmagy "nebitiň eksportynyň artmagy we býujet hakyndaky kanunyň çäklerinde gyzyl puluň gymmatynyň üýtgemegi (ýurduň içinde) bilen bagly".

Owal Eýranyň hökümeti eksport-import operasiýalary üçin dollaryň resmi bellenen, bazaryňkydan takmynan 5-6 esse pes bahasyny ulanmakdan ýüz öwürmek baradaky karara gelipdiler.