Serdar Berdimuhamedow Gyrgyzystanda Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşar

Serdar Berdimuhamedow Gyrgyzystanda Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa «bäşligindäki» beýleki kärdeşleri bilen Gyrgyzystanyň Çolpon-Ata şäherinde 20-21-nji iýulynda geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygyna gatnaşar. Döwlet Baştutanlarynyň bu duşuşygy barada Gyrgyzystanyň Prezidentiniň resmi saýtynda bildiriş edildi.

«Döwlet Baştutanlary Merkezi Aziýa döwletleriniň çagyryşlara we sebit howpsuzlygynyň wehimlerine bilelikde hereketini berkitmek boýunça pikir alşarlar, sebitiň döwletleriniň durnukly ykdysady ösüşini üpjün etmek maksady bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegini, şeýle hem Merkezi Aziýa döwletleriniň medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryny mundan beýläk hem berkitmegiň meselelerini maslahatlaşarlar» - diýlip habarda aýdylýar.

Duşuşygyň çäklerinde sebitiň döwletleriniň arasynda dostlugy, hoşniýetli goňşuçylygy we hyzmatdaşlygy berkitmäge gönükdirilen resminamalara gol çekmek meýilleşdirilýär.