Mask Twitteri satyn almakdan ýüz öwürdi

Mask Twitteri satyn almakdan ýüz öwürdi

Tesla-nyň we SpaceX-iň ýolbaşçysy Ilon Mask sosial toruň galp akkauntlar we spam-botlar hakyndaky maglumaty bermändigi sebäpli Twitteri satyn almak boýunça geleşikden ýüz öwürdi diýip, milliarderiň aklawçylarynyň beýannamasyna salgylanýan Reuters agentligi habar berýär.

Twitter spam-akkauntlar hakyndaky maglumatlar we galp hasap ýazgylary bilen bagly "birtopar  soraglara jogap berip bilmedi ýa-da olara jogap bermekden boýun gaçyrdy"  diýip, Maskyň wekilleri mälim etdiler. Olar Twitteri  Tesla-nyň we SpaceX-iň ýolbaşçysy bilen baglaşylan ylalaşygyň birnäçe düzgünlerini bozmakda aýypladylar.
Twitteriň paýnamalary söwdalaşyklaryň dowamynda 7% pese gaçdy.
Twitteriň Direktorlar geňeşiniň başlygy Bret Teýlor sosial toruň kazyýete ýüz tutmak meýliniň bardygyny habar berdi.
Şertleşige laýyklykda, geleşik amala aşmadyk ýagdaýynda Mask 1 mlrd dollar möçberinde jerime tölemeli bolar. 
Mask (dünýäniň iň baý adamy; Forbes-iň 2022-nji ýylyň aprelindäki hasaplamasyna görä, baýlygy  219 mlrd dollar) aprel aýynda 44 mlrd dollara sosial tory satyn almakçydy. Ýöne soňra, galp we spam-akkauntlaryň Twitteriň ulanyjylarynyň umumy sanyndan 5% azdygy baradaky maglumat tassyk bolýança, geleşigi togtatdy.