Türkmenistan we Azerbaýjan energetika ugurly hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirýär

Türkmenistan we Azerbaýjan energetika ugurly hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirýär

6-njy iýulda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Aşgabada iş sapary bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirdi. Bu barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň energetika ugry boýunça ösdürilmeginiň ähmiýeti, halkara bazara energiýa üpjünçiligini diwersifikasiýalaşdyrmak aýratyn bellenildi.
2021-nji ýylyň ýanwaryndaky Hazar deňzindäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek ugrunda iki ýurduň Hökümetleriniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekilmegi türkmen-azerbaýjan energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň möhüm wakasy boldy. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy energetikanyň birnäçe ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň ikitaraplaýyn geňeşmeleriniň işiniň dowam etdirilmegine taýýardygyny belledi.