Bahar gyňaçlar öýmeleriňizi täzeläp, sowgatly aksiýa gatnaşmaga çagyrýar

Bahar gyňaçlar öýmeleriňizi täzeläp, sowgatly aksiýa gatnaşmaga çagyrýar

Müşderileriň islegine görä, öýmeleri, gülýüpekleri, gaty ýaglyklary täzeläp bermek bilen meşgullanýan Bahar gyňaçlary «Sowgatly söwda» aksiýasyny yglan edýär.

Bahar gyňaçlary müşderileriň arasynda islendik öýmedir, ýaglygyň nagşyny islege görä täze, has döwrebap nagyşlar bilen täzeläp bermek, öýme ýaglyklaryny zerli çillä öwrüp bermek bilen bellidir. Bahar gyňaçlarynyň sowgatly aksiýasyna gatnaşmak isleýän müşderi 295 manatlyk öýme täzeledip, bir sany utuşly petek alyp biler. Baýraklaryň arasynda telewizor, mikrotolkunly peç, telefon, ütük, blender ýaly ululy-kiçili sowgatlaryň ýüzlerçesi bar. Petekleriň arasynda boşy ýok.

Bahar gyňaçlarynyň aksiýasy munuň bilen çäklenmeýär. Şol bir utuşly petegi özünde saklap galyp, müşderi iki aýdan geçiriljek uly sowgatly aksiýa hem gatnaşyp biler. Iki aýdan jemleniljek aksiýada welin has uly sowgatlaryň boljakdygy mälim edilýär.
Bahar gyňaçlary welaýatlara eltip bermek hyzmatynyň bardygyny hem ýatladýar.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler:  +99361 03-77-72
Instagram:@bahar.gyngach@bahar.gyngach_tm