Nikkei: Ýaponiýanyň häkimiýetleri ýurtda hasaba alynmasa Twitter bilen Meta jerime salar

Nikkei: Ýaponiýanyň häkimiýetleri ýurtda hasaba alynmasa Twitter bilen Meta jerime salar

Ýaponiýanyň häkimiýetleri ýurduň çäginde ýuridiki şahsy degişli ýagdaýda hasaba aldyrmasa, daşary ýurt IT-kompaniýalaryna, şol sanda Twitter bilen Meta jerime salar. Bu barada “Nikkei” gazeti habar berýär diýip, TASS belleýär.  

Ýapon häkimiýetleri mart we iýun aýlarynda ýurtda doly derejeli ýuridiki şahsy hasaba aldyrmak talaby bilen jemi 48 sany IT kompaniýasyna ýüz tutdy. Bu talap ýurtda hemişelik esasda iş alyp barýan guramalara degişli. Bu ulanyjy hukuklary bozulan halatynda ýuridiki işleri ýönekeýleşdirýär.
Şeýle-de bolsa, tehnologiki kompaniýalaryň köpüsi diňe internetiň üsti bilen hyzmat hödürleýändikleri üçin marketing amallaryna jogap berýän aýratyn bir ýuridiki şahs ýeterlik diýip hasaplaýarlar. Neşiriň ýazmagyna görä, kompaniýalar salgyt ýüküniň köpelmeginden çekinip, hasaba alyş prosedurasyndan geçmäge howlukmaýarlar. Şol bir wagtyň özünde jerime bary-ýogy 1 mln ýena (takmynan, $7,4 müň) barabar.
Häkimiýetleriň maglumatlaryna görä, bu 48 kompaniýanyň birnäçesi hasaba alyş prosedurasyndan geçdi. Ýöne ne Twitter, ne-de Meta 15-nji iýuna çenli muny ýerine ýetirmedi, olar teswir bermekden-de saklandy diýip, “Nikkei” ýazýar.