Lebap welaýatynda Üçajy ― Zerger gaz geçirijisi ulanylmaga berildi

Lebap welaýatynda Üçajy ― Zerger gaz geçirijisi ulanylmaga berildi

Lebap welaýatyna saparynyň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Farap etrabynyň çäginde ýerleşýän «Gadyn» gaz ýygnaýjy bekediniň açylyş dabarasyndan soňra, teleköpri arkaly Çärjewdäki gaz turbinaly elektrik stansiýasyny we welaýatyň ilatyny tebigy gaz bilen üpjün etmäge niýetlenen Üçajy ― Zerger gaz geçirijisiniň işine ak pata berdi.

Çärjew etrabynda ýerleşýän gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň kuwwatlylygy 432 MWt-a deň.
Täze gaz geçirijiniň geçen ýylda açylyp ulanmaga berlen gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň iş güýjüni has-da artdyrjakdygyny nygtamak gerek. Geçen aýda «Lebap» döwlet elektrik stansiýasynda öndürilen elektrik energiýasy 104 million 436 müň 460 kilowat sagada barabar boldy. Bu ýerden Owganystana, Özbegistana we Gyrgyzystana türkmen elektrik energiýasy eksport edilýär.