Ýaş alymlaryň 72-si ylmy işler bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

Ýaş alymlaryň 72-si ylmy işler bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

11-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik geçirmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 6-njy fewralynda çykaran Kararyna laýyklykda, ata Watanymyzyň zehinli ýaşlaryny ylymda, bilimde we täze tehnologiýalar boýunça has ähmiýetli, tutumly işlere höweslendirmek maksady bilen, şeýle hem Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň 2022-nji ýylda ylmy işler boýunça bilelikde geçiren bäsleşiginiň ýeňijilerini yglan etmek hakynda Karara gol çekdi.

Seljeriş topary hödürlenen işleriň ähmiýetine baha berip, has mynasyp ýaş alymlaryň sanawyny tassyklady. Bäsleşigiň emin agzalary hödürlenen işleri seljerip, 34 talybyň we ýaş alymlaryň 38-siniň işlerini ýeňiji diýip yglan etdi. Şunda hödürlenen taslamalaryň ähmiýeti, ylmy tarapdan täzeçilligi, ol taslamalaryň iş ýüzünde durmuşa geçirmek we önümçilige ornaşdyrmak nukdaýnazaryndan zerurlygy göz öňünde tutuldy. Şeýlelikde, ylmy bäsleşikde ýaş alymlaryň 72-si has tapawutlanyp, baýrakly orunlara mynasyp boldy.

Ýaş alymlaryň bäsleşiginde birinji we ikinji orunlara mynasyp bolanlara ýurdumyzda öndürilen planşet kompýuterleri, üçünji orny eýelänlere bolsa telewizorlar gowşuryldy.

Ýaş alymlaryň ylmy işler bäsleşiginiň ýeňijileriniň sanawy bilen «Türkmenistan» hem-de «Neýtralnyý Turkmenistan» gazetleriniň 13-nji iýundaky sanlarynda dolylygyna tanşyp bilersiňiz.